Lp.

Nazwisko i imię

Funkcja

Adres

Telefon

1.  

Lasota Paweł

Przewodniczący

Młynik 41

62-641 Olszówka

63/ 263-97-95

2. 

Czupryńska Krystyna

Wiceprzewodnicząca

Adamin 2

62-641 Olszówka

63/ 263-91-42

3. 

Szymański Aureniusz

Wiceprzewodniczący

Tomaszew 49

62-641 Olszówka

63/ 273-91-14

4.

Augustyniak Teresa

Radna

Krzewata 62

62-641 Olszówka

63/ 273-95-26

5.

Czajkowski Paweł

Radny

Złota 49

62-641 Olszówka

63/ 273-94-80

6.

Górecki Zbigniew

Radny

Głębokie 48

62-641 Olszówka

63/ 273-91-83

7.

Kowalewski Włodzimierz

Radny

Ostrów 54

62-641 Olszówka

63/ 273-99-83

8.

Lechowski Adam

Radny

Olszówka 16

62-641 Olszówka

63/ 273-90-06

9. 

Małecka Monika

Radna

Dębowiczki 22

62-641 Olszówka

63/ 273-94-66

10. 

Michalski Stefan

Radny

Zawadka 4

62-641 Olszówka

63/ 273-93-86

11.

Olejniczak Wiesław

Radny

Mniewo 62

62-641 Olszówka

63/ 263-97-34

12. 

Pawłowski Jan

Radny

Nowa Wioska 1

62-641 Olszówka

63/ 273-94-26

13. 

Radoszewska Małgorzata

Radna

Ponętów Górny Drugi 7

62-641 Olszówka

63/ 273-93-07

14.

Urbaniak Paweł

Radny

Drzewce 11

62-641 Olszówka

63/ 263-97-52         

15.

 

 

 

   

STAŁE KOMISJE RADY GMINY

I. Komisja Oświaty i Kultury, Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej

Lechowski Adam

przewodniczący

 

 

Górecki Zbigniew          

członek

II. Komisja Budżetu i Finansów

Michalski Stefan

przewodniczący

Augustyniak Teresa

wiceprzewodniczący

Pawłowski Jan

członek

III. Komisja Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Czupryńska Krystyna

przewodnicząca

Małecka Monika

wiceprzewodnicząca

Szymański Aureniusz

członek

IV. Komisja do spraw Samorządu, Działalności Gospodarczej, Prawa i Porządku Publicznego

Czajkowski Paweł

przewodniczący

Kowalewski Włodzimierz

wiceprzewodniczący

Urbaniak Paweł

członek

 

Komisja Rewizyjna

Radoszewska Małgorzata

przewodniczący

Olejniczak Wiesław

wiceprzewodniczący

Urbaniak Paweł

członek

 

ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA RADY GMINY

 

Zakres działania i zadania Rady Gminy reguluje ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy.
1. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy: 
 1) uchwalanie statutu gminy, 
 2) ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności, 
 3) powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu - na wniosek wójta, 
 4) uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu, 
 5) uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 
 6) uchwalanie programów gospodarczych, 
 7) ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki, 
 8) podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach, 
 9) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
a) zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,
b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta,
c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,
e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,
f) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
g) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,
h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
i) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym,
10) określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
11) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań.
12) podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
12a) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
13) podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086, z późn. zm.), a także wznoszenia pomników,
14) nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
14a) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
15) stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.
2. Rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powołuje komisję rewizyjną.
3. W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów.
4. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową.
5. Komisja rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez radę w zakresie kontroli.
6. Zasady i tryb działania komisji rewizyjnej określa statut gminy.
7. Rada gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego i 1-3 wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.
8. Zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczącego. W przypadku nieobecności przewodniczącego i niewyznaczenia wiceprzewodniczącego, zadania przewodniczącego wykonuje wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem.
9. Rada gminy ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy.
10. Komisje podlegają radzie gminy, przedkładają jej plan pracy oraz sprawozdania z działalności.
11. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć radni niebędący jej członkami. Mogą oni zabierać głos w dyskusji i składać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu.
12. Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy organów gminy określa statut gminy.
13. Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców gminy postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia, nie jest jednak związany instrukcjami wyborców.
14. Radni nie mogą powoływać się na swój mandat w związku z podjętymi dodatkowymi zajęciami bądź działalnością gospodarczą prowadzoną na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami.
15. Radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.
16. Jeżeli radny przed rozpoczęciem wykonywania mandatu prowadził działalność gospodarczą jest obowiązany do zaprzestania prowadzenia tej działalności gospodarczej w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia ślubowania. Niewypełnienie tego obowiązku stanowi podstawę do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
17. Radni i ich małżonkowie oraz małżonkowie wójtów, zastępców wójtów, sekretarzy gminy, skarbników gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osób zarządzających i członków organów zarządzających gminnymi osobami prawnymi nie mogą być członkami władz zarządzających lub kontrolnych i rewizyjnych ani pełnomocnikami spółek handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby. Wybór lub powołanie tych osób na te funkcje są z mocy prawa nieważne.
18. Radni nie mogą posiadać pakietu większego niż 10% udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby. Udziały lub akcje przekraczające ten pakiet powinny być zbyte przez radnego przed pierwszą sesją rady gminy, a w razie niezbycia ich nie uczestniczą one przez okres sprawowania mandatu i dwóch lat po jego wygaśnięciu w wykonywaniu przysługujących im uprawnień (prawa głosu, prawa do dywidendy, prawa do podziału majątku, prawa poboru).
19. Radni obowiązani są do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym, zwanego dalej "oświadczeniem majątkowym". Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.
20. Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości.
21. Jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej.
22. W związku z wykonywaniem mandatu radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
23. Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.
24. Na zasadach ustalonych przez radę gminy radnemu przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych.