obrazek                      

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

I MEDIACJI W POWIECIE KOLSKIM w 2021 r.

 

punkt nr

Lokalizacja punktu

Dni i godziny, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

Nieodpłatna Pomoc Prawna Punkty prowadzone przez adwokatów i radców prawnych

1.

W Kole w budynku

Starostwa Powiatowego w Kole pok. 109, ul. Sienkiewicza 21/23

10.00-14.00

12.00-16.00

10.00-14.00

12.00-16.00

10.00-14.00

PUNKTY PROWADZONE PRZEZ ORGANIZACJĘ POZARZĄDOWĄ PROWADZONE PRZEZ ADWOKATÓW

Nieodpłatna Pomoc Prawna I Mediacja (prowadzona przez adwokatów)

 

2.

W Kłodawie w budynku

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie, ul. Poznańska 1

-

10.00-14.00

-

-

10.00-14.00

W Babiaku w budynku

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Babiaku, ul. Wojska Polskiego 15

10.00-14.00

-

-

10.00-14.00

-

W Osieku Małym w budynku Urzędu Gminy Osiek Mały, ul. Główna 1

-

-

10.00-14.00

-

-

Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie i Mediacja (prowadzona przez adwokatów)

 

3.

W Dąbiu w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Dąbiu, ul. 3-go Maja 4

-

10.00-14.00

-

10.00-14.00

-

W Grzegorzewie w budynku Urzędu Gminy Grzegorzew, Plac 1000-lecia Państwa Polskiego 1

-

-

9.00-13.00

-

9.00-13.00

W Kościelcu w budynku Urzędu Gminy Kościelec, ul. Turecka 7/3

10.00-14.00

-

-

-

-

 

*W razie dni ustawowo wolnych od pracy (w tym świąt państwowych) Punkt będzie nieczynny.

 

UWAGA!!

Aby móc skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy zapisać się na termin wizyty od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.30 pod numerem:

Telefon: (63) 26 17 823 lub e mail: npp@starostwokolskie.pl

 

Od początku 2019 roku z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może skorzystać każda osoba, której nie stać na uzyskanie odpłatnej porady, w tym osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniająca innych osób w ciągu ostatniego roku i która złoży stosowne oświadczenie. Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie. Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub doświadczają trudność w komunikowaniu się mogą uzyskać nieodpłatne porady również za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (Telefon, Internet), przez zorganizowanie wizyty w ich miejscu zamieszkania lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Dla kogo nieodpłatna pomoc prawna?

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatnej poradnictwo obywatelskie przysługują każdej osobie, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym

wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego

sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym

nieodpłatną mediację

sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Co obejmuje nieodpłatna mediacja?

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

-        poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;

-        przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;

-        przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;

-        przeprowadzenie mediacji;

-        udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

 

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

-        sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;

-        zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

-       Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona.