O utworzeniu, połączeniu i podziale jednostki pomocniczej gminy a także zmianie jej granic rozstrzyga Rada Gminy w drodze uchwały, na zasadach określonych w Statucie Gminy. Inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej mogą być mieszkańcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmować, albo organy gminy. Utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostać poprzedzone konsultacjami, których tryb określa rada odrębną uchwałą. Projekt granic jednostki pomocniczej sporządza Wójt w uzgodnieniu z inicjatorami utworzonej jednostki. Przebieg granic jednostek pomocniczych powinien - w miarę możliwości - uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne. Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.

Statut jednostki pomocniczej określa w szczególności:
1.nazwę i obszar jednostki pomocniczej,
2.organizację i zakres działania organów jednostki pomocniczej,
3.zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich,
4.tryb wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej.
 
 Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, a wykonawczym - sołtys. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka. Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.
 
 
Wykaz jednostek pomocniczych – sołectw w gminie Olszówka

Adamin

Dębowiczki

Drzewce

Głębokie

Grabina

Krzewata

Łubianka

Młynik

Mniewo

Nowa Wioska

Olszówka

Ostrów

Ponętów Górny Pierwszy

Ponętów Górny Drugi

Przybyszew

Szczepanów

Tomaszew

Umień

Zawadka

Złota

 

 

 

 

WYKAZ SOŁTYSÓW W GMINIE OLSZÓWKA

 

 

Lp.

Imię i Nazwisko

Adres

Telefon

1

Eugeniusz Czupryński

Adamin 2

62-641 Olszówka

63/263 91 42

2

Marek Szurgot

Dębowiczki

62-641 Olszówka

-

3

Artur Jędrzejczak

Drzewce 6

62-641 Olszówka

667 407 504

4

Agnieszka Kaczmarek

Głębokie 76

62-641 Olszówka

-

5

Magdalena Borowska

Grabina 19

62-641 Olszówka

667 268 534

6

Piotr Sierakowski

Krzewata 66

62-641 Olszówka

726 520 614

7

Zenobia Czupryńska

Łubianka 13

62-641 Olszówka

661 751 127

8

Maria Dens

Młynik 21

62-641 Olszówka

726  480927

9

Tomasz Urbaniak

Mniewo

62-641 Olszówka

 

10

Marcin Marciniak

Nowa Wioska

62-641 Olszówka

 

11

Iwona Fąkowska

Olszówka

62-641 Olszówka

12

Jan Marczak

Ostrów

62-641 Olszówka

13

Jan Pietrzak

Ponętów Górny Drugi

62-641 Olszówka

14

Ewelina Bugajska

Ponętów Górny Pierwszy 23

62-641 Olszówka

887 334 738

15

Piotr Ostrowski

Przybyszew 13

62-641 Olszówka

511 982 771

16

Henryk Stępiński

Szczepanów 28

62-641 Olszówka

603 054 804

17

Zenon Kołodziejek

Tomaszew 10

62-641 Olszówka

516 745 684

18

Renata Lasota

Umień 72

62-641 Olszówka

784 138 473

19

Andrzej Głowiński

Zawadka 15

62-641 Olszówka

-

20

Zenon Sochacki

Złota

62-641 Olszówka

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY RAD SOŁECKICH

 

Lp

Sołectwo

Imię i nazwisko

1

Adamin

Mirosław Komodziński

2

Dębowiczki

Ireneusz Wardziński

3

Drzewce

Mariusz Wargacki

4

Głębokie

Wojciech Królikowski

5

Grabina

Beata Ziółkowska

6

Krzewata

Roman ławniczak

7

Łubianka

Marzena Stemplewska

8

Młynik

Jan Romaszewski

9

Mniewo

Agnieszka Urbaniak

10

Nowa Wioska

11

Olszówka

Edward Binkiewicz

12

Ostrów

Marek Drubkowski

13

Ponętów Górny Pierwszy

Sylwia Gębka

14

Ponętów Górny Drugi

Aneta Mierzejewska

15

Przybyszew

Szymon Pietrzak

16

Szczepanów

Maria Gnatowska

17

Tomaszew

Adam Rosiak

18

Umień

Józef Wojciechowski

19

Zawadka

Józef Klimek

20

Złota

Monika Dębska