I N F O R M A C J A

dotycząca budowy nowych budynków mieszkalnych

w sąsiedztwie elektrowni wiatrowych

 

   Zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych ( Dz.U. z 2018 r., poz. 1276) od dnia 16 lipca 2019 r. właściciele działek znajdujących się w odległości mniejszej niż dziesięciokrotność wysokości elektrowni wiatrowej nie otrzymają w Gminie Olszówka decyzji o warunkach zabudowy dla nowych budowanych budynków  mieszkalnych. W związku z powyższym osoby które zamierzają budować budynek mieszkalny w najbliższej przyszłości wniosek o wydanie decyzji winni złożyć do tego terminu.

Gmina Olszówka uchwałą XXXIX/223/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r. z dnia Rady Gminy Olszówka przystąpiła do sporządzenia „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych na obszarze Gminy Olszówka” w skład których wchodzą wszystkie tereny oddziaływania istniejących jak i posiadających decyzje na budowę elektrowni wiatrowych.

W związku z tym iż procedury przyjęcia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego są długotrwałe orientacyjny termin zakończenia prac łącznie z publikacją uchwały prawa miejscowego przewidywany jest na koniec 2019 roku.

 

Uchwały wraz z załącznikami określającymi obszar dla którego sporządzany będzie plan miejscowy dostępne są również na stronie Gminy Olszówka http://www.olszowka.nowoczesnagmina.pl/?c=1489

 

 

Opracował Rafał Ławniczak.

 

 

 

Wójt Gminy Olszówka

/-/Włodzimierz Fraszczyk