uchwała w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olszówka dostępna pod linkiem:

http://olszowka.nowoczesnagmina.pl/?a=4355