Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej udostępniana jest na zasadach określonych w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych przez Urząd Gminy w Olszówce w Biuletynie Informacji Publicznej następuje również poprzez wywieszanie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Olszówce.

Zasady dostępu do dokumentów Rady Gminy w Olszówce, Komisji Rady i Wójta Gminy Olszówka oraz korzystanie z nich określa także Statut Gminy Olszówka.