Zgromadzenia publiczne

Prawo organizowania zgromadzeń publicznych wynika z przepisów
ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015r. poz. 1485).

Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób  w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych.

Zgromadzeniem spontanicznym jest zgromadzenie, które odbywa się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej.

Przepisy ustawy nie dotyczą zgromadzeń:

  1. organizowanych przez organy władzy publicznej;
  2. odbywanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy: Urząd Gminy w Olszówce
Olszówka 15, 62-641 Olszówka, tel. 63/261-76-11,kom. 601051360, fax. 63/273-90-30,                      e-mail. urzad.gminy@olszowka.org.pl .

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Organizator zgromadzenia zawiadamia  o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

Zawiadomienie może zostać złożone w formie pisemnej, za pomocą faksu, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030).

Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń: 
Jeżeli organizator zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji może zastosować postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń. Zgodnie z tą procedurą  organizator zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA i ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO
w Poznaniu
al. Niepodległości 16/18 
61-713 POZNAŃ
zk@poznan.uw.gov.pl  ; czk@poznan.uw.gov.pl, fax 61 852 73 27, 61 854 99 20 nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia

Dyżurny :Centrum Zarządzania Kryzysowego
Wojewody Wielkopolskiego
Tel. 61 854-99-00, 61 854-99-10
Fax. 61 854-99-20, 61 852-73-27

czk@poznan.uw.gov.pl
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
www.poznan.uw.gov.pl