UCHWAŁA nr XXIV(98)96

Rady Gminy Olszówka

z dnia 07.12.1996 r.

 

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Olszówce

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 13 z 1996, poz. 74) z późniejszymi zmianami – Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1

Uchwala się Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Olszówka w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Olszówka.

 

§ 3

Traci moc uchwała Nr VII(41)91 Rady Gminy w Olszówce z dnia 25.03.1991 r. w sprawie Regulaminu Wewnętrznego Urzędu Gminy w Olszówce.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Olszówka.

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy w Olszówce

 

/-/ January Czernielewski


REGULAMIN

ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W OLSZÓWCE

 

 

Postanowienia ogólne


§ 1

1. Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy zwany dalej regulaminem określa szczegółową organizację wewnętrzną oraz tryb pracy i zasady funkcjonowania Urzędu Gminy w Olszówce, a w szczególności:

1)       zasady wykonywania funkcji kierowniczych,

2)       szczegółową strukturę Urzędu,

3)       zakres zadań kierownictwa Urzędu i stanowisk pracy wobec Rady Gminy i jej organów,

4)       zasady ustalania zakresów czynności, uprawnień i odpowiedzialności dla poszczególnych stanowisk pracy,

5)       zasady postępowania przy opracowaniu projektów uchwał Rady Gminy i sposób jej realizacji,

6)       organizację działalności kontrolnej,

7)       zasady podpisywania (aprobaty) pism i decyzji,

8)       organizację narad i konferencji w Urzędzie,

9)       organizację przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i listów obywateli,

10)   zasady załatwiania indywidualnych spraw obywateli

11)   czas pracy oraz podstawowe obowiązki pracowników,

12)   doskonalenie zawodowe pracowników.

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o Wójcie lub Urzędzie Gminy, należy przez to rozumieć Wójta Gminy lub Urzędu Gminy w Olszówce.

 

§ 2

I  Urząd działa na podstawie :

1)       Ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. nr 16 z 1990r. poz. 195) z późniejszymi zmianami,

2)       Ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 21 z 1990r. poz. 124) z późniejszymi zmianami,

3)       Ustawy z dnia 17 maja 1990r. o podziale zadań i kompetencji (Dz. U. nr 34 z 1990r. poz. 198) z późniejszymi zmianami,

4)       Statutu Urzędu Gminy ustalonego uchwałą Rady Gminy z dnia 14.08.1996 r.

5)       Niniejszego regulaminu

II  Urząd wykonuje :

-         zadania własne gminy,

-         zadania zlecone przez administrację rządową,

-         zadania  zlecone na zasadzie porozumień,

-         zadania wytyczone przez Radę Gminy.

 

R o z d z i a ł   I

Zakres działania i kompetencji kierownictwa

 

§ 3

Do zakresu działania i kompetencji Wójta należy przede wszystkim:

1.       kierowanie bieżącymi sprawami gminy i kierowanie Urzędem Gminy,

2.       reprezentowanie gminy i jej urzędu na zewnątrz,

3.       przedkładanie Radzie Gminy i jej Zarządowi projektów uchwał, każdemu z tych organów według kompetencji,

4.       wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,

5.       podejmowanie decyzji majątkowych dotyczących zwykłego zarządu mieniem gminy w obowiązującym trybie,

6.       podejmowanie innych decyzji należących do kompetencji Urzędu i podpisywanie pism dokumentów wychodzących na zewnątrz Urzędu,

7.       nadzorowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w ramach gminy i pozostawania w kontakcie z terenowymi organami tej administracji ( ogólnej i specjalnej),

8.       upoważnianie pracowników Urzędu do podejmowania w imieniu Wójta decyzji o których mowa p.4,

9.       kierowanie Urzędem Stanu Cywilnego,

10.    Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego i kierownika zakładu pracy w stosunku do pracowników Urzędu i kierowników jedn. organizacyjnych i administracyjnych ( nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów gminy),

11.    zatwierdzanie zakresów czynności i odpowiedzialności pracownikom Urzędu,

12.    rozstrzyganie sporów kompetencyjnych miedzy komórkami Urzędu,

13.    ogłaszanie budżetu gminy,

14.    wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej,

15.    organizowanie akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof,

16.    informowanie sejmiku samorządowego i wojewody o zamiarze przystąpienia gminy do związku komunalnego,

17.    przedkładanie wojewodzie uchwał Rady Gminy w terminie 7 dni od ich podjęcia,

18.    składanie Radzie Gminy okresowych sprawozdań z realizacji zadań Urzędu,

19.    organizowanie w miarę potrzeb narad z sołtysami.

 

§ 4

1.       Wójta Gminy w razie niemożności pełnienia przez niego swojej funkcji z powodu choroby, urlopu lub innej długotrwałej nieobecności zastępuje Zastępca Wójta Gminy.

2.       Sekretarz Gminy działa w zakresie spraw powierzonych przez Wójta Gminy i ponosi przed nim odpowiedzialność.

3.       Sekretarz wykonując zadania w zakresie ustalonym przez Wójta zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu i warunki jego działania a także organizuje prace biurową w Urzędzie.

4.       Szczegółowy podział zadań pomiędzy Wójtem, Zastępcą Wójta, a Sekretarzem Gminy ustala Wójt gminy w drodze zarządzenia wewnętrznego.

 

R o z d z i a ł   I I

Szczegółowa struktura Urzędu


§ 5

1.       W skład Urzędu wchodzą następujące kierownicze stanowiska pracy :

-         Wójt Gminy

-         Sekretarz Gminy

-         Skarbnik Gminy

-         Kierownik USC

2.       W skład Urzędu wchodzą następujące jednoosobowe samodzielne stanowiska pracy

-         Starsza Księgowa                                                                                              - symbol „KS”

-         Inspektor d/s księgowości podatkowe                                           - symbol „KP”

-         Inspektor d/s. komunikacji i infrastruktury technicznej                - symbol „GKL”

-         Inspektor d/s. obsługi Rady i jej organów                                      - symbol „PD”

-         Inspektor d/s. podatkowych                                                                              - symbol „PO”

-         Inspektor d/s. kancelaryjno – technicznych                                    - symbol „SK”

-         Inspektor d/s. handlu i działalności gospodarczej                       - symbol „GH”

-         Inspektor ds. inwestycji i gospodarki komunalnej                       - symbol „GIM”

-         Inspektor ds. obywatelskich                                                                             - symbol „SO”

 

§ 6

Stanowisko pracy do spraw obsługi Rady Gminy podporządkowane jest Wójtowi Gminy i wykonuje czynności zlecone przez Radę Gminy.

Stanowisko do spraw wojskowych i OC w zakresie wykonywanych zadań bezpośrednio podlega Szefowi Obrony Cywilnej Gminy

 

 

R o z d z i a ł    I I I

Zasady ustalania zakresów czynności, uprawnień i odpowiedzialności dla poszczególnych stanowisk pracy


§ 7

1.       Zakres czynności wspólnych oraz zadań szczegółowych dla poszczególnych stanowisk  pracy określa zał. nr 1 do Regulaminu.

2.       Szczegółowe zakresy czynności pracowników ustala Wójt Gminy w formie zarządzenia wewnętrznego.

3.       Sekretarz Gminy w oparciu o niniejszy Regulamin opracowuje projekt szczegółowego podziału  czynności pomiędzy pracownikami Urzędu i przedkłada do aprobaty Wójtowi Gminy.

4.       Zakres czynności powinien być doręczony każdemu pracownikowi.

 

§ 8

1.       Wójt Gminy podpisuje :

1)       zarządzenia i decyzje,

2)       dokumenty związane z załatwianiem spraw zastrzeżonych do osobistej aprobaty Wójta,

3)       pisma kierowane do :

-         organów naczelnych, Wojewody i Wicewojewodów ,

-         do organów wojewódzkich: Sejmik Samorządowy, Wojewódzkie Biuro Delegata Rządu,

-         odpowiedzi na interpelacje posłów, radnych Rady Gminy oraz samorządów wiejskich,

-         odpowiedzi i wyjaśnienia do organów kontroli zewnętrznych,

-         odpowiedzi na skargi i wnioski,

-         inna korespondencję wyraźnie zastrzeżoną.

2.       W razie nieobecności Wójta, decyzje i inną zastrzeżoną korespondencję   podpisuje   Zastępca Wójta.

3.       Na wyraźne polecenie wójta lub Zastępcy Wójta sprawy zastrzeżone do ich podpisu aprobuje Sekretarz Gminy.

4.       Pracownik przygotowujący projekt załatwienia sprawy zaopatruje go swoim podpisem lub skrótem umieszczonym na końcu tekstu z lewej strony.

 

 

R o z d z i a ł IV

Zakresy zadań kierownictwa Urzędu i stanowisk pracy wobec Rady Gminy i jej organów

 

§ 9

1.       Do obowiązków pracowników wobec Rady Gminy, Zarządu, Komisji i radnych, w szczególności:

1)       opracowanie sprawozdań lub informacji na sesje Rady Gminy, posiedzenia Zarządu i Komisji oraz przedkładanie ich w ustalonych terminach tym organom poprzez stanowisko do spraw obsługi Rady Gminy,

2)       opracowanie projektów uchwał Rady Gminy i przedkładanie ich Zarządowi Gminy, poprzez stanowisko  do spraw Rady Gminy,

3)       realizowanie uchwał Rady Gminy, których wykonywanie powierzono Wójtowi w odniesieniu do uchwał problemowych; opracowuje się harmonogramy ich realizacji, które zatwierdza Wójt,

4)       przygotowanie projektów odpowiedzi na wnioski, interpelacje radnych; odpowiedzi podpisuje Wójt,

5)       zasięganie opinii poszczególnych  komisji w sprawach, jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów szczegółowych,

6)       udział w badaniach i kontrolach organizowanych przez Radę, Zarząd i Komisje lub przeprowadzanie tych kontroli na zlecenie tych organów,

7)       uczestniczą w spotkaniach radnych z wyborcami i zebraniach samorządów mieszkańców wsi.

2.       Opinia projektów uchwał pod względem prawnym należy do radcy prawnego.

3.       Samodzielne stanowiska pracy w sprawach dotyczących obowiązków Rady Gminy i jej organów oraz radnych współdziałają ze stanowiskiem pracy do spraw obsługi Rady Gminy, a w szczególności:

-         uzgadniają lub wyjaśniają sprawy, co do których nasuwają się wątpliwości dotyczące sposobu ich opracowania,

-         ustalają terminy oraz sposób i tryb przedkładani sprawozdań informacji i innych opracowań oraz liczbę egzemplarzy w jakiej materiał złożyć.

 

Zasady i tryb przygotowania materiałów na Sesję Rady Gminy, posiedzenie Zarządu

i Komisji


§ 10

1.       Stanowisko do obsługi Rady Gminy przekazuje Wójtowi Gminy plan pracy Rady Gminy i jej organów oraz zawiadomienia o tematyce posiedzeń Sesji i jej organów.

2.       W przypadku, gdy problematyka opracowanych materiałów dotyczy dwóch lub więcej stanowisk pracy Wójt Gminy wyznacza wiodące stanowisko, które odpowiada na terminowe i poprawne opracowanie materiałów.

3.       Materiały akceptuje Wójt Gminy lub w jego zastępstwie Zastępca Wójta Gminy.

4.       Stanowisko opracowuje materiały przekazuje je inspektorowi Rady Gminy w określonej przez niego ilości i terminie nie dłuższym niż:

-          7 dni przed sesją

-          3 dni przed posiedzeniem Zarządu

5.       W sprawie opracowania materiałów na Komisje Rady Gminy stanowisko do spraw rady gminy uzgadnia bezpośrednio ze stanowiskami opracowujący materiały, podają termin i żądaną ilość egzemplarzy.

6.       Sprawy, których przed podjęciem decyzji wymagana jest opinia Komisji, stanowiska pracy zgłaszają bezpośrednio do stanowiska do obsługi Rady Gminy które z kolei informuje o terminie posiedzenia Komisji właściwej do zaopiniowania przedmiotowej sprawy.

 

Tryb postępowania przy realizacji interpelacji i wniosków posłów i radnych

oraz postulatów wyborów i wniosków o charakterze ogólnospołecznych zgłaszanych przez ludność zebraniach


§ 11

1.       Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych zgłaszane na Sesjach Rady Gminy udzielane są na tej samej Sesji lub następnej.

2.       Interpelacje i wnioski, na które nie udzielono odpowiedzi na Sesji lub udzielono odpowiedzi niepełnej, a także co do których zgłoszono zastrzeżenia oraz interpelacje i wnioski zgłoszone między sesjami stanowisko do spraw obsługi Rady Gminy przekazuje zainteresowanym stanowiskom zgodnie z tematyką wniosku i dyspozycją Wójta Gminy.

3.       Stanowiska pracy załatwiając wnioski przekazują odpowiedź w dwóch egzemplarzach do stanowiska obsługi Rady Gminy, które jest koordynatorem w zakresie realizacji wniosków, prowadzi obowiązujące rejestry, nadaje numery wnioskom i kompletuje odpowiedzi. Odpowiedzi negatywne musza zawierać wyczerpujące uzasadnienie.

4.       Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych podpisuje Wójt Gminy lub w razie jego dłuższej nieobecności Zastępca Wójta.

5.       Interpelacje i wnioski radnych zgłaszane na Sesjach Rady Gminy oraz w okresie między Sesjami, a także na posiedzeniach Zarządu, Komisji Rady Gminy nie dotyczące zakresu działania Wójta Gminy, stanowisko pracy do obsługi Rady Gminy przekazuje bezpośrednio zainteresowanym jednostkom sprawując nadzór nad dalszym ich załatwianiem i terminowym udzielaniem odpowiedzi.

 

§ 12

Zasady postępowania przy opracowaniu projektów uchwał Rady Gminy i sposób ich realizacji

 

Projektami aktów prawnych w rozumieniu regulaminu są projekty :

1)       uchwał Rady Gminy,

2)       zarządzeń Wójta Gminy,

3)       decyzji Wójta Gminy,

4)       zarządzeń porządkowych i uchwał Zarządu.

 

§ 13

1.    Zasady i tryb opracowania projektów aktów prawnych są następujące :

1)        projekt aktu prawnego pod względem merytorycznym, prawnym i redakcyjnym przygotowuje stanowisko pracy,

2)        przygotowanie projektu jeśli jego wydanie wynika z treści przepisów prawnych, nie wymaga wydania w tym względzie polecenia służbowego, pracę nad takim projektem rozpoczyna się bezzwłocznie po ogłoszeniu przepisów, bądź otrzymaniu tekstu niepublikowanego,

3)        układ projektu aktu powinien być przejrzysty, a redakcja przepisu jasna, ścisła  i zwięzła bez zawiłych wieloznacznych określeń,

4)        tekst projektu powinien być opracowany za szczegółową starannością o odpowiadać zasadą poprawności i czystości języka polskiego.

2.    Jeśli projekt uchwały dotyczy kilku stanowisk pracy opracowuje go zespół w skład którego wchodzą zainteresowani pracownicy. Wiodącym jest stanowisko, którego sprawy zawarte w projekcie najbardziej dotyczą.

 

§ 14

Projekt uchwały Rady Gminy powinien zawierać:

-        oznaczenia organu podejmującego akt prawny,

-        nazwę aktu ( w jakiej sprawie),

-        numer i datę wydania,

-        podstawę prawną,

-        określenie treści aktu zawartej w poszczególnych paragrafach, przy czym paragrafy można dzielić na ustępy i punkty,

-        oznaczenie organu realizującego uchwałę oraz terminy jej wykonania,

-        uzasadnienie w formie załącznika do uchwały,

-        podpis radcy prawnego.

 

§ 15

1.       Projekt zarządzania składa się z tytułu, podstawy prawnej i treści.

2.       Tytuł obejmuje nazwę aktu, numer, oznaczenie organu wydającego zarządzenie, data wydania oraz określenie przedmiotu aktu.

3.       Treść dzieli się na paragrafy w ramach których można tworzyć podziały na ustępy i punkty. ponadto akt powinien wskazać podmioty realizujące określone w nim regulacje oraz sprawujące nadzór w tym zakresie, a także termin wejścia aktu w życie.

 

§ 16

Decyzje wydawane są w przypadkach:

1)       poleceń służbowych,

2)       w sprawach wynikających z bieżącego zarządzania,

3)       jeśli przepis prawa przewiduje wydanie decyzji oraz w sprawach jednorazowych jak również gdy ta forma aktu jest niezbędna za względu na rodzaj i charakter spraw.

1.       Projekty aktów prawnych opracowują zainteresowane Stanowiska pracy z zachowaniem obowiązku uzgodnień zwłaszcza w sprawach :

1)       jeżeli treść aktu przewiduje zmiany budżetowe lub pociąga inne skutki finansowe za Skarbnikiem Gminy,

2)       jeżeli treść aktu dotyczy określonych kierunków działania, uzgodnień organizacyjnych, kadrowych lub etatowych-Sekretarzem Gminy.

2.       W przypadkach, gdy określone przepisy uzależniają wydanie aktu od wcześniejszego uzgodnienia z innym organami państwowymi, komisjami Rady Gminy, bądź określonymi instytucjami projekt przedstawia się tym organom lub instytucjom celem zajęcia stanowiska.

3.       Projekt aktu prawnego bez względu na jego przedmiot powinien być zaopiniowany pod względem prawnym i redakcyjnym przez radcę prawnego.

4.       Stanowiska pracy zobowiązane są ponadto, niezwłocznie przekazać akty prawne:

-        jednostkom organizacyjnym, instytucjom których akt prawny dotyczy,

-        redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Konińskiego, jeżeli obowiązek publikacji wynika z przepisów  po uprzednim zarejestrowaniu w ewidencji aktów prawnych prowadzonej przez stanowisko pracy do spraw obsługi Rady Gminy.

 

§ 17

1.       Z wykonania każdego aktu prawnego powinny być składane sprawozdania w terminach zawartych w tych aktach lub oddzielnie ustalonych przez Wójta.

2.       Sprawozdania z wykonania uchwał Rady Gminy opracowane są przez zainteresowana stanowiska pracy do spraw obsługi Rady Gminy.

3.       W przypadku nie przyjęcia całości lub części sprawozdania z wykonania aktu prawnego przez organ, który wydał akt właściwy stanowisko pracy składa w ustalonym wyżej terminie nowe lub uzupełniające sprawozdania zainteresowanemu organowi  w wyznaczonym terminie.

4.       W odniesieniu do aktów prawnych o charakterze problemowym, których realizacja rozciąga się na dłuższy okres czasu opracowuje się harmonogramy ich realizacji, które w szczególności powinny zawierać :

-          zadania wynikające z aktu,

-          sposób realizacji,

-          odpowiedzialny za wykonanie,

-          termin,

Harmonogram opracowuje właściwe stanowisko pracy i po akceptacji Wójta Gminy przekazuje go zainteresowanym jednostkom.

 

R o z d z i a ł  V

Organizacja działalności kontrolnej


§ 18

1.       Głównym zadaniem działalności kontrolnej powinno być sprawdzanie  prawidłowości kierunków działania, doboru  środków i wykonania zadań oraz ustalanie przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości, jak również osób za nie odpowiedzialnych.

2.       W Urzędzie Gminy zadania kontrolne wykonują : komisja Rewizyjna Rady Gminy, Zarząd Gminy, Wójt Gminy, Sekretarz Gminy, Radca Prawny.

3.       System kontroli obejmuje kontrolę wewnętrzną.

4.       Kontrolę wewnętrzną wykonują:

1)        Wójt Gminy, Zastępca Wójta Gminy, Sekretarz Gminy w ramach ustalonego podziału czynności,

2)        Radca Prawny w zakresie stosowania przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i innych przepisów stosowanych przez pracowników Urzędu Gminy.

5.       Obowiązek dokonywania kontroli winien być uwidoczniony w zakresach czynności pracowników.

 

§ 19

1.       Zadania wymienione w § 18 punkt 1 winny być realizowane głównie poprzez prowadzenie kontroli :

1)        kompleksowych – obejmujących całokształt zadań kontrolowanej jednostki,

2)        problemowych – obejmujących wybrane zagadnienia w jednej lub więcej kontrolowanych jednostkach,

3)        doraźnych – wynikających z bieżących potrzeb poza przyjętymi w planie kontroli,

4)        sprawdzających wykonanie ustaleń pokontrolnych,

2.       kontrolą należy obejmować zadania wynikające z decyzji Wójta Gminy oraz uchwał Rady Gminy i zawartych porozumień.

 

Organizacja, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i listów obywateli


§ 20

1.       W Urzędzie Gminy w sprawach skarg i wniosków przyjmują :

1)        Wójt Gminy w poniedziałki w godzinach od 10.00 do 15.30,

2)        Sekretarz Gminy i pracownicy codziennie w godzinach pracy.

2.       W przypadku, gdy poniedziałek przypada jako dzień ustawowo wolny od pracy Wójt Gminy przyjmuje mieszkańców w sprawach skarg i wniosków dnia następnego.

3.       Informacja o dniach i godzinach przyjęć obywateli wywieszona jest w siedzibie Urzędu Gminy.

 

§ 21

1.       Obsługę obywateli w sprawach skarg i wniosków przyjmowanych przez Wójta Gminy po zarejestrowaniu przekazywane są na poszczególne stanowiska według kompetencji  celem merytorycznego ich załatwienia.

2.       Ewidencję skarg wniesionych do NSA oraz ewidencję notatek prasowych prowadzi Sekretarz Gminy .

3.       Skargi, wnioski i listy, które wpłynęły do Urzędu Gminy a nie jest on właściwy do rozpatrywania i załatwiania przekazuje się niezwłocznie do właściwego organu zawiadamiając o tym wnoszącego.

 

§ 22

1.       Nadzór nad załatwianiem skarg, wniosków i listów obywateli sprawuje Wójt Gminy :

1)        w zakresie organizacji, przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania,

2)        w zakresie merytorycznej kontroli skarg, wniosków i listów przez pracowników.

2.       Sekretarz Gminy zobowiązany jest do osobistego kontrolowania stanu załatwiana skarg , wniosków i listów, tak pod względem formalnym jak i merytorycznym. dokonywania okresowo na naradach pracowniczych oceny sposobu załatwiana skarg, wniosków i listów oraz podejmowania w ich wyniku działań mających na celu pełne zabezpieczenie terminowego i wnikliwego ich załatwiania oraz likwidacji źródeł ich powstawania.

 

 

§ 23

1.       W załatwieniu indywidualnych spraw należy przestrzegać obowiązujących przepisów.

2.       Załatwiając indywidualne sprawy obywateli należy przestrzegać zasady nieodrywania ich od pracy, a w szczególności należy unikać wzywania obywateli do osobistego stawienia się w sprawach, które mogą być załatwiane w drodze korespondencji. Sprawy  proste dotyczące informacji i wyjaśnień załatwiać w miarę możliwości w drodze telefonicznej.

3.       Terminy wzywania obywateli na rozmowy i konferencję stron należy ustalać godziny najdogodniejsze dla nich, należy również stosować możliwość terminu stawiennictwa przez obywatela podając do wyboru dwa lub wyznaczać do osobistego stawiennictwa terminy przypadające  na wolne soboty i dni o wydłużonym czasie pracy Urzędu.

4.       Niezbędne ustalenia między stanowiskami pracy winny być dokonywane bez korespondencji, a w  miarę potrzeb sporządza się notatkę służbową i załącza do akt sprawy.

5.       Każde stanowisko pracy zobowiązane jest do :

1)        udzielenia obywatelowi niezbędnych informacji i wyjaśnień dotyczących sposobu załatwienia jego sprawy w Urzędzie,

2)        stosowania uproszczeń i usprawnień w formie odpowiednich druków, podań, wniosków oraz udzielanie pomocy przy właściwym wypełnianiu ich, a także podejmowaniu działań aby ograniczyć pobyt interesanta w Urzędzie do minimum.

 

Doskonalenie zawodowe pracowników


 

§ 24

Pracownicy Urzędu Gminy zobowiązani są do dokształcania się i doskonalenia oraz podwyższania kwalifikacji zawodowych niezbędnych do efektywnego wykonywania obowiązków służbowych oraz kształtowania nawyków systematycznego aktualizowania wiedzy. Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym pracowników jest obowiązkiem pracowników.

 

§ 25

1.       Podnoszenie kwalifikacji zawodowych może odbywać się w szkołach dla pracujących różnego poziomu oraz następujących formach pozaszkolnych:

-          kursy specjalistyczne,

-          seminaria problemowe.

2.       Wójt Gminy kieruje kursy i seminaria wyróżniających się pracowników i rokujących dalszą przydatność do pracy zawodowej.

3.       Pracownicy uczestniczą w kursach specjalistycznych, seminariach problemowych organizowanych przez Urząd Wojewódzki i inne placówki szkoleniowe.

 

R o z d z i a ł  V I

 

§ 26

1.       Czas pracy w Urzędzie wynosi 40 godzin tygodniowo.

2.       Godziny rozpoczynania i kończenia pracy w Urzędzie w poszczególnych dniach tygodnia ustala Wójt Gminy.

 

§ 27

Czas pracy powinien być w pełni wykorzystany na pracę zawodową.

 

§ 28

Zebrania i narady o charakterze społecznym w Urzędzie Gminy winny być organizowane poza godzinami pracy. W przypadkach uzasadnionych za zgodą Wójta Gminy, zebranie lub narada o charakterze społecznym może być w godzinach pracy.

 

§ 29

Pracownik samorządowy zobowiązany jest do:

1)        przestrzegania prawa,

2)        wykonywać zadania Urzędu Gminy sumiennie, sprawnie i bezstronnie,

3)        informować organy, instytucje i osoby fizyczne oraz udostępniać dokumenty znajdujące się w posiadaniu urzędu, jeżeli tego nie zabrania,

4)        zachować tajemnicę państwową i służbową w zakresie przez prawo przewidzianym,

5)        zachować uprzejmość i życzliwość ze zwierzchnikami, współpracownikami oraz kontaktach z obywatelami,

6)        zachować się z godnością w miejscu pracy i poza nim.

 

 

§ 30

Rażącym naruszeniem dyscypliny pracy i ustalonego porządku w Urzędzie Gminy jest:

1)        źle wykonywana praca, nieprzestrzeganie przepisów prawnych, nieprzestrzeganie terminów załatwiania spraw, a w szczególności skarg i wniosków,

2)        niewłaściwy stosunek do interesanta i narażanie go na szkody wskutek opieszałego załatwienia jego spraw,

3)        nieprzybycie  lub spóźnienia się do pracy albo też samowolne opuszczenie,

4)        przybycie do pracy w stanie nietrzeźwym albo spożywanie alkoholu w czasie pracy,

5)        wykonywanie w godzinach urzędowych prac niezwiązanych z zadaniami wynikającymi ze stosunku pracy,

6)        zakłócanie porządku i spokoju w czasie pracy,

7)        niewykonywanie poleceń służbowych,

8)        niewłaściwy stosunek do przełożonych,

9)        nieprzestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,

10)    nieprzestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej.

 

Dyscyplina pracy


§ 31

1.       Pracownik obowiązany jest punktualnie przybywać do pracy i fakt ten potwierdzać na liście obecności. Pracownikowi nie wolno opuszczać i spóźniać się do pracy bez usprawiedliwienia o niemożności nie stawienia się z przyczyn wiadomych pracownik winien uprzedzić Wójta Gminy,  Zastępcę Wójta lub Sekretarza Gminy.

2.       W razie niestawienia się do pracy poza przypadkami określonymi w ust. 1 pracownik jest obowiązany zawiadomić Wójta Gminy, Zastępcę Wójta lub Sekretarza Gminy o przyczynie nieobecności i przewidzianym czasie jej trwania pierwszego dnia nieobecności i przewidzianym czasie jej trwania pierwszego dnia nieobecności w pracy nie później jednak niż w dniu następnym  osobiście, przez inne osoby lub pocztę. W tym ostatnim przypadku za datę zawiadomienia uważa się datę stempla pocztowego. Niedotrzymanie powyższego terminu jest usprawiedliwione jeżeli pracownik ze względu na szczególne okoliczności nie mógł do dotrzymać.

3.       Nieobecność w pracy lub spóźnienie się do pracy usprawiedliwiają przyczyny uniemożliwiające stawienia się do pracy, a w szczególności :

1)        niezdolność do pracy spowodowana choroba pracownika lub jego izolacją z powodu choroby zakaźnej osób z nim mieszkających,

2)        leczenie uzdrowiskowe, jeżeli jego okres został uznany zaświadczeniem lekarskim za okres niezdolności do pracy z powodu choroby,

3)        choroba członka rodziny pracownika, wymagająca sprawowania przez pracownika osobistej opieki,

4)        okoliczności wymagające sprawowania przez pracownika osobistej opieki na dzieckiem w wieku do lat 8,

5)        konieczność wypoczynku po nocnej podróży służbowej w godzinach nie przekraczających 8 godzin od zakończenia podróży, jeżeli pracownik nie korzysta z wagonu sypialnego.

4.       Każde spóźnienie się do pracy pracownik zobowiązany jest usprawiedliwić przed Wójtem jego Zastępcą lub Sekretarzem Gminy niezwłocznie po przybyciu do pracy.

5.       Zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy lub potrzebie zapewnienia opieki choremu członkowi rodziny w domu powinno być doręczone Wójtowi Gminy jego Zastępcy lub Sekretarzowi Gminy w zasadzie następnego dnia po dniu wystawienia, a w ciągu dwóch dniu po wystawieniu jeżeli pracownik mieszka poza miejscem pracy, a jednak nie później niż w dniu przystąpienia do pracy. Zaświadczenie doręcza się osobiście przez inne osoby lub pocztą.

6.       Pracownik nieobecny w racy z innych przyczyn niż choroba lub opieka nad chorym członkiem rodziny usprawiedliwia swoją nieobecność przed Wójtem Gminy  jego Zastępcą lub Sekretarzem Gminy i przedstawia na żądanie odpowiednie dowody.

7.       Na wyjście w czasie godzin pracy pracownik obowiązany jest uzyskać zgodę bezpośredniego przełożonego oraz dokonać odpowiedniego zapisu w ewidencji nieobecności w godzinach służbowych.

8.       Sekretarz Gminy zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji wszystkich udzielonych zwolnień od pracy oraz okresów usprawiedliwionej i nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy jak również do dokonywania okresowej analizy prawidłowości i celowości udzielania zwolnień.

 

Urlopy i zwolnienia od pracy


§ 32

Urlopu udziela Wójt Gminy, Zastępca Wójta Gminy lub Sekretarz Gminy. Pracownik może rozpocząć urlop po uprzednim potwierdzeniu.

 

§ 33

1.       Pracownik może być zwolniony od pracy na czas niezbędny do załatwiania ważnych spraw osobistych lub rodzinnych, które wymagają takiego załatwienia w godzinach pracy. Zwolnienia od pracy udziela Wójt Gminy, Zastępca Wójta Gminy lub Sekretarz Gminy na wniosek pracownika

2.       Za czas zwolnienia od pracy o który mowa w ust. 1 pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jeżeli odpracował czas zwolnienia. Termin i tryb  odpracowania czasu zwolnienia ustala Wójt Gminy, Zastępca Wójta Gminy lub Sekretarz Gminy.

3.       Inne zwolnienia pracowników od wykonania pracy odbywają się w trybie i na zasadach określonych w kodeksie pracy i przepisach szczególnych .

 

Organizacja narad i konferencji

1.       Obowiązuje zasada nie organizowania w  poniedziałki  narad i konferencji z udziałem przedstawicieli przedsiębiorstw instytucji ze względu na ustanowienie poniedziałku dniami przyjęć przez kadrę kierowniczą w sprawach skarg i wniosków.

2.       Narady i konferencje winny być efektywne i kończyć się konkretnymi wnioskami i ustaleniami.

3.       Z narad i konferencji sporządza się protokoły, które podpisują przewodniczący obrad i protokolant.