Programu Stypendiów Pomostowych 2023/2024

 

 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu uprzejmie informuje, że zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy KOWR a Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi dotyczące realizacji XXII edycji Programu Stypendiów Pomostowych 2023/2024.

 

Zgodnie z § 3 "Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2023/2024" program adresowany jest tylko do maturzystów, absolwentów liceów i techników, którzy ukończyli szkołę w 2023 roku.

 

Stypendium pomostowe przyznawane jest tylko na okres pierwszego roku stacjonarnych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich.

 

Nabór kandydatów na stypendystów zostanie przeprowadzony wg zasad określonych w „Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach XXII edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2023/2024".

„Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2023/2024" Segment I A ( wraz z załącznikami) dostępny jest na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości — www.stypendia-pomostowe.pl

 

Program jest skierowany do maturzystów, absolwentów liceów i techników, którzy ukończyli szkołę w 2023 roku i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

-     są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka;

-        są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat;

-     mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. Mieszkańców, potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl

-        pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 2.443 zł. brutto wyliczony z czerwca 2023r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością;

-        osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 100. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu.

 

Jednocześnie informujemy, że od dnia 07 lipca 2023 r. do dnia 18 sierpnia 2023 roku (do godziny 16-ej) — kandydat do stypendium wypełnia wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl a następnie wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami zgodnymi z wydrukowaną" z systemu listą załączników przekazuje do Oddziału KOWR w Poznaniu, ul. Fredry 12.

 

Po dniu 28 sierpnia 2023 r. wnioski nie będą przyjmowane.

 

W sprawach wątpliwych dotyczących stypendiów proszę kontaktować się z pracownikiem Oddziału Terenowego KOWR w Poznaniu p. Sylwią Stawujak tel. 61/85-60-740.