Kto może złożyć wniosek do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Co do zasady problem alkoholowy zgłosić może każdy. Najlepiej jest gdy osobą zgłaszającą problem jest członek najbliższej rodziny, który dobrze zna skalę problemu i wie, jak naprawdę wygląda sytuacja rodzinna, ale przyjmowane są również zgłoszenia od dalszych członków rodziny, jak i od osób niespokrewnionych. Sama osoba uzależniona z własnej inicjatywy może przyjść do Gminnej Komisji po pomoc i poradę w sprawie podjęcia leczenia.
Ponadto wniosek o leczenie do Komisji mogą złożyć instytucje: Policja, gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszówce, Sąd, Prokuratura, Kuratorzy sądowi i inne.

Wzór wniosku w załączniku.

Gminna Komisja nie jest w żadnej mierze zobowiązana do rozpatrywania wniosków anonimowych.
Osoba lub instytucja zawiadamiająca Gminną Komisję o konieczności podjęcia działań w ramach procedury nie staje się stroną w procedurze ani w postępowaniu sądowym – nie przysługuje jej uprawnienie do wycofania wniosku, nie ma dostępu do gromadzonych materiałów, nie może wnieść apelacji od wydanego postanowienia sądowego.
Wypełniony wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy w Olszówce (pok. nr 1) lub Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Olszówce w zamkniętej kopercie z napisem „Wniosek do GKRPA”.