Szanowni Państwo,

 

Działając w trybie art. 24e ust. 2 i 3 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, informuję o zatwierdzeniu przez Dyrektora RZGW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu nowej taryfy dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na  terenie gminy Olszówka na okres 3 lat. 

Zatwierdzona taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, tj. z dniem 22 lipca 2021 r.

 

 

Wójt Gminy Olszówka

/-/Włodzimierz Fraszczyk