Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017r. poz. 1289 ze zm.) Wójt Gminy obowiązany jest do prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Mając powyższe na uwadze zwracam się z prośbą do właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Olszówka, którzy nie są podłączeni do sieci kanalizacji sanitarnej o niezwłoczne wypełnienie zgłoszenia o posiadaniu zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków  i dostarczenie jej do Urzędu Gminy w Olszówce, do pok. nr 3.

 

Jednocześnie informuję, że w przypadku wykonywania kontroli posiadanych zbiorników bezodpływowych lub przydomowej oczyszczalni ścieków będą sprawdzane umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych.

 

Wójt Gminy Olszówka

/-/ Włodzimierz Fraszczyk