Olszówka, dnia 08.07.2024 r.

SK.120.1.6.2024

 

OKÓLNIK

 

Informuję, że Powiat Kolski w 2024 r. zamierza kontynuować proces eliminacji szkodliwych materiałów azbestowych na terenie powiatu. Od początku celem Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu kolskiego jest pomoc osobom posiadającym nieruchomość w powiecie kolskim w likwidacji wyrobów azbestowych (odbiór, transport oraz unieszkodliwienie).

W związku z powyższym każdy podmiot, który chce wziąć udział w programie likwidacji wyrobów zawierających azbest ma obowiązek złożyć pisemny, kompletny wniosek do Urzędu Gminy w Olszówce, pok. nr 3 w terminie od dnia 22 lipca do dnia 6 sierpnia 2024 r.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest: akt notarialny lub odpis z księgi wieczystej albo inny,
  2. zgoda właściciela/ współwłaścicieli (w zależności od indywidualnej sytuacji prawnej nieruchomości),
  3. pełnomocnictwo w sytuacji działania przez pełnomocnika,
  4. wypełniony formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę w odniesieniu do pomocy de minimis (jeżeli wnioskodawca zakreślił „tak" w pkt 5 wniosku),
  5. wypełnione oświadczenie o pomocy de minimis (jeżeli wnioskodawca zakreślił „tak" w pkt 5 wniosku).

Szczegółowe informacje dotyczące ogólnych zasad zawarte są w załączniku do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.8.15.2024 z dnia 3 lipca 2024 r.

Powiat Kolski pokrywa 100% kosztów związanych z likwidacją wyrobów azbestowych (odbiór, transport oraz unieszkodliwienie).

Formularz wniosku wraz z oświadczeniem jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kole pod adresem:

https://www.bip.starostwokolskie.pl/75,ogloszenia-i-komunikaty

oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Olszówce, pok. nr 3.

Z up. Wójta Gminy Olszówka

/-/ Elżbieta Wieczorek

Sekretarz Gminy Olszówka