Olszówka, dnia 16 listopada 2023 roku

RG.0002.52.2023

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r., poz. 40 z późn.zm.) zwołuję LII Sesję Rady Gminy Olszówka na dzień 29 listopada 2023 roku (środa) o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Olszówce.

Porządek obrad:

 1.          Otwarcie Sesji.

 2.          Stwierdzenie prawomocności obrad.

 3.          Przyjęcie protokołu z obrad LI Sesji Rady Gminy Olszówka.

 4.          Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Olszówka.

 5.          Interpelacje i zapytania.

 6.          Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego w 2024 roku na obszarze Gminy Olszówka.

 7.          Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Olszówka na 2023 rok.

 8.          Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszówka na lata 2023-2026.

 9.          Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy na rok 204 Gminy Olszówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 10.       Wolne wnioski i zapytania.

 11.       Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy Olszówka

/-/Zbigniew Górecki