Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag do załączonego projektu „Program współpracy na rok 2024 Gminy Olszówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Uwagi i wnioski można składać osobiście w Urzędzie Gminy Olszówka lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy, Olszówka 15, 62-641 Olszówka lub poczty elektronicznej na adres: urzad.gminy@olszowka.org.pl do dnia 28.11.2023 r. do godz. 1000 na załączonym formularzu.