Olszówka, dnia 16 stycznia 2023 roku

RG.0002.45.2023

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r., poz. 40) zwołuję XLV Sesję Rady Gminy Olszówka na dzień 27 stycznia 2023 roku (piątek) o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Olszówce.

 

Porządek obrad:

1.        Otwarcie Sesji.

2.        Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.        Przyjęcie protokołu z obrad XLIV Sesji Rady Gminy Olszówka.

4.        Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Olszówka.

5.        Interpelacje i zapytania.

6.        Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/221/2022 z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie udzielenia w 2023 roku pomocy finansowej Powiatowi Kolskiemu na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3404P w miejscowości Olszówka wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego".

7.        Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Olszówka na 2023 rok.

8.        Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszówka na lata 2023-2026.

9.        Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnegow Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Kole wraz z odpowiedzią na skargę na uchwałę Nr XXXV/215/2022 Rady Gminy Olszówka z dnia 10 marca 2022 roku w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olszówka w 2022 roku.

10.     Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców.

11.     Wolne wnioski i zapytania.

12.     Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Olszówka

/-/ Zbigniew Górecki