Olszówka, dnia 14 listopada 2022 roku

 

RG.0002.42.2022

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r., poz. 559) zwołuję XLII Sesję Rady Gminy Olszówka na dzień 24 listopada 2022 roku (czwartek) o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Olszówce.

Porządek obrad:

1.         Otwarcie Sesji.

2.         Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.         Przyjęcie protokołu z obrad XLI Sesji Rady Gminy Olszówka.

4.         Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Olszówka.

5.         Interpelacje i zapytania.

6.         Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Olszówka na 2022 rok.

7.         Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszówka na lata 2022-2025.

8.         Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVII/221/2022 Rady Gminy Olszówka z dnia 17 maja 2022 roku w sprawie udzielenia w 2023 roku pomocy finansowej Powiatowi kolskiemu na zadanie: „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 3404P w miejscowości Olszówka”.

9.         Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2023 roku.

10.     Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy na rok 2023 Gminy Olszówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

11.     Podjęcie uchwały w sprawie wrażenia zgody na zawarcie umowy o dopłatę ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na linie komunikacyjne objęte dopłatą w 2023 r.

12.     Wolne wnioski i zapytania.

13.     Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Olszówka

/-/ Zbigniew Górecki