Olszówka, dn. 10.11.2022 r.

SK.120.1.6.2022

 

 

OKÓLNIK

 

Urząd Gminy w Olszówce informuje, że w dniach od 14 listopada 2022 r. można składać w tut. Urzędzie Gminy w pokoju nr 13 (I piętro) wnioski o zakup preferencyjny węgla kamiennego.

WNIOSKI BĘDĄ PRZYJMOWANE W POKOJU NR 13 W GODZINACH OD 7:30 DO 11:00.

Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967).

Dodatkowo na wniosku należy złożyć oświadczenie, że wnioskodawca ani żaden członek jego gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę (np. w sklepie PGG/Tauron/Węglokoks)

 

 

Wójt Gminy Olszówka

/-/ Włodzimierz Fraszczyk