PRZYPOMINAMY!

 

Zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2022 r., poz. 1783 - Prawo budowlane) właściciel lub zarządca budynków ma obowiązek poddać je okresowym kontrolom:

1.      co najmniej raz w roku w zakresie sprawdzenia:

-        elementów budynków, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,

-        instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,

-        instalacji gazowych oraz przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych;

 

2.      co najmniej raz na 5 lat – w zakresie sprawdzenia:

-        stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego,

-        estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,

-        instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów,

-        instalacji piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Kontrole stanu technicznego, obiektów wymienionych na wstępie, winny być dokonane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności (np. konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjno - inżynieryjnej), wpisane na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego i potwierdzone zaświadczeniem wydawanym przez tę izbę, z określonym terminem ważności.

 

Kontrole stanu technicznego mogą przeprowadzać:

instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych:

-        osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych, przewodów kominowych:

-        osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim (w odniesieniu do przewodów dymowych, spalinowych  i wentylacji grawitacyjnej,

-        osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności – w odniesieniu do przewodów kominowych oraz kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych.

Więcej informacji na stronie: https://www.gunb.gov.pl/strona/kontrole-stanu-technicznego-obiektow

 

Osoba przeprowadzająca kontrolę ma obowiązek sporządzić protokół z przeprowadzonej kontroli i przekazać go właścicielowi lub zarządcy budynku, a w przypadku stwierdzenia, że stan techniczny budynku stwarza zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska winna bezzwłocznie przesłać kopię tego protokołu do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kole.