Olszówka, dnia 13 września 2022 roku

RG.0002.40.2022

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r., poz. 559) zwołuję XL Sesję Rady Gminy Olszówka na dzień 27 września 2022 roku (wtorek) o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Olszówce.

Porządek obrad:

1.             Otwarcie Sesji.

2.             Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.             Przyjęcie protokołu z obrad XXXIX Sesji Rady Gminy Olszówka.

4.             Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Olszówka.

5.             Interpelacje i zapytania.

6.             Informacja dyrektorów szkół dotycząca przygotowania i realizacji zadań w roku szkolnym 2022/2023.

7.             Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Olszówka na 2022 rok.

8.             Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszówka na lata 2022-2025.

9.             Wolne wnioski i zapytania.

10.         Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy Olszówka

/-/ Zbigniew Górecki