Olszówka, dnia 3 grudnia 2021 roku

RG.0002.32.2021 

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r., poz. 713 ze zm.) zwołuję XXXII Sesję Rady Gminy Olszówka na dzień 17 grudnia 2021 roku (piątek) o godzinie 11.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Olszówce.

 

Porządek obrad:

1.         Otwarcie Sesji.

2.         Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.         Przyjęcie protokołu z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Olszówka.

4.         Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Olszówka.

5.         Interpelacje i zapytania.

6.         Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

7.         Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Olszówka.

8.         Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Olszówka.

9.         Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania oraz wysokości diet dla sołtysów i przewodniczących rad sołeckich w gminie Olszówka.

10.         Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadający Gminie Olszówka lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu do tego uprawnionego.

11.         Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dopłatę ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na linie komunikacyjne objęte dopłatą w 2022 r.

12.         Wolne wnioski i zapytania.

13.         Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Olszówka

/-/Zbigniew Górecki