Olszówka, dnia 01 października 2021 roku

RG.0002.30.2021           

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r., poz. 713 ze zm.) zwołuję XXX Sesję Rady Gminy Olszówka na dzień 18 października 2021 roku (poniedziałek) o godzinie 11-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Olszówce.

 

Porządek obrad:

1.          Otwarcie Sesji.

2.          Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.          Przyjęcie protokołu z obrad XXIX Sesji Rady Gminy Olszówka.

4.          Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Olszówka.

5.          Interpelacje i zapytania.

6.          Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

7.          Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszówka na lata 2021-2024.

8.          Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości w 2022 roku.

9.          Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.

10.      Podjęcie uchwały w sprawie budowy Obelisku z tablicą upamiętniającą 100. Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

11.      Wolne wnioski i zapytania.

12.      Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Olszówka

/-/ Zbigniew Górecki