Olszówka, 14.07.2021 r.

       SK.120.10.2021

 

OKÓLNIK

 

Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw jest zobowiązany złożyć w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków deklarację dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw.

 

Właściciel lub zarządca budynku może wysłać deklarację przez Internet, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB):

www.zone.gunb.gov.pl

 

Jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Oprócz tego, że umożliwia to oszczędność czasu i pieniędzy, niewątpliwą zaletą jest to, że deklarację można złożyć nie wychodząc z domu. Zachęcamy wszystkich do korzystania z elektronicznego sposobu składania deklaracji.

Deklaracje do pobrania na stronie:

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

 

Osoby, które nie mogą skorzystać z elektronicznej formy składania deklaracji, mają możliwość złożenia jej w formie papierowej. Wypełnioną deklarację można wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Gminy w Olszówce - zgodnie z lokalizacją budynku.

 

Przepis dotyczy budynków mieszkalnych oraz niemieszkalnych w całej Polsce. Przepisy zakładają 12-miesięczny termin na złożenie deklaracji CEEB dla budynków już istniejących – licząc od 1 lipca, oraz w ciągu 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw dla budynków nowo powstałych.

 

Za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna, która jest wymierzona na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń.

 

Wszelkie informacje publikowane są na stronie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego:

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

 

Celem złożenia deklaracji jest pozyskanie rzetelnych i wiarygodnych informacji od mieszkańców na temat używanych źródeł ogrzewania swoich domów oraz stosowanego opału. Zebranie tych informacji w jedną bazę, pozwoli podejmować skuteczne działania mające na celu poprawę jakości powietrza.

 

Podstawą prawną wprowadzającą obowiązek jest ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 2127).

 

 

Wójt Gminy Olszówka

/-/ Włodzimierz Fraszczyk