Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Olszówce

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki na 81/7 w miejscowości Zawadka

ZARZĄDZENIE Nr 5/2014
WÓJTA GMINY OLSZÓWKA
z dnia 19 marca 2014 r.

w sprawie ogłoszenia I przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 81/7 w miejscowości Zawadka

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.  3 i art.46 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(  Dz. U z 2001 r.  Nr 142,  poz. 1591 ze zm.) zarządza się co następuje:

§1. Ogłaszam I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 81/7 w miejscowości Zawadka stanowiącej własność Gminy  Olszówka,  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§2.Ustalam termin  przetargu na dzień 22 kwietnia 2014 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w  Olszówce, Sala Konferencyjna (I piętro)

§3. W celu przeprowadzenia przetargu powołuję Komisję Przetargową w następującym składzie: 
1)   Karol Maluga  -  przewodniczący komisji      
2)   Marciniak Emilia -  sekretarz komisji
3)   Domowicz Rafał  -  członek komisji

§4. Ustala się wysokość postąpienia w wysokości nie mniejszej niż 120,00 zł.

§5. Tryb i zasady przeprowadzenia przetargu określa Regulamin przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 81/7, stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§6. Ogłoszenie o przetargu należy umieścić na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, oraz na stronie internetowej urzędu.

§7. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Olszówka.

§8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

/-/ Włodzimierz Fraszczyk


Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia
Nr 5/2014
Wójta Gminy Olszówka

Ogłoszenie

o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki na 81/7 w miejscowości Zawadka

Wójt Gminy Olszówka, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami) w związku z uchwałą Rady Gminy Olszówka Nr XXVIII/183/2013 z dnia 11.09.2013r., ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:
Nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działki nr 81/7 o pow. 0,7729 ha, obręb Zawadka, gmina Olszówka, dla której Sąd Rejonowy w Kole prowadzi księgę wieczystą KW KN1K/00057593/8, stanowiącej własność Gminy Olszówka. Działka nr 81/7 jest oznaczona w ewidencji gruntów jako grunty orne i położona w obrębie obszarów użytkowanych na cele rolne. Przedmiotowa nieruchomość  jest wolna od zobowiązań i obciążeń. Dla danego terenu brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1. Cena wywoławcza 12 000,00 zł /netto/ słownie: dwanaście tysięcy złotych – grunt jest zwolniony z podatku VAT zgodnie z ustawą z 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług art. 43 ust.1 pkt. 9.
2. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2014 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy, Sala Konferencyjna(I piętro).
3. Informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Olszówka,  pokój nr 14, tel. (63) 26 17 628.
4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu oraz wniesienie wadium (w pieniądzu) w wysokości 1000 zł w terminie do dnia 19 kwietnia 2014 roku na konto Urzędu Gminy Olszówka Nr 41 8545 0008 1100 3375 0124 9063 w Banku Spółdzielczym w Kłodawie Oddział Olszówka lub w kasie Urzędu Gminy Olszówka.
5. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie wygrali przetargu, zwraca się w terminie do 7 dni, odpowiednio od dnia wygrania przetargu lub jego zamknięcia.
6. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
7. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
8. Koszty aktu notarialnego przeniesienia własności ponoszą nabywcy.
9. Ustaloną w przetargu cenę nieruchomości nabywca musi zapłacić najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego – przed jego podpisaniem.
10. Organizatorowi przysługuje prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Wójt Gminy
/-/ Włodzimierz Fraszczyk

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia
Nr 5/2014
Wójta Gminy Olszówka

Regulamin
przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki na 81/7 w miejscowości Zawadka

§1. Regulamin określa szczegółowe zasady przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego
na sprzedaż działki na 81/7 w miejscowości Zawadka.

§2. 1. Przetarg ustny nieograniczony ma na celu uzyskanie najwyższej ceny sprzedaży nieruchomości.
2.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden
uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

§3. Ogłoszenie o przetargu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszówka, oraz na stronie internetowej co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu.

§4. 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli spełniają wszystkie warunki
zawarte w ogłoszeniu o przetargu oraz podpiszą oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami
przetargu.
2.Osoba fizyczna biorąca udział w przetargu zobowiązana jest posiadać dowód osobisty
a osoba reprezentująca osobę prawną pełnomocnictwo, dowód osobisty oraz aktualny wypis
z rejestru sądowego. W przypadku kopi dokument powinien być potwierdzony za zgodność
z oryginałem.

§5. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja przetargowa, powołana przez Wójta Gminy.

§6. 1. Przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg przekazując uczestnikom przetargu informacje zawarte w ogłoszeniu o przetargu oraz podaje do wiadomości imiona i nazwiska
osób lub nazwy firm, które wniosły wadium oraz złożyły oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu, a tym samym zostały dopuszczone do przetargu.
2. Przewodniczący komisji przetargowej informuje uczestników przetargu, że po trzecim wywołaniu najwyższej ceny dalsze postąpienie nie zostanie podjęte.
3. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może
wynosić mniej niż 120 zł.
4.Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia do czasu trzykrotnego wywołania
najwyższej ceny.
5. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko
albo nazwę firmy, która przetarg wygrała.

§7.1. Komisja przetargowa sporządza protokół z przebiegu przetargu, który powinien zawierać
w szczególności:
1) określenie miejsca i czasu przetargu,
2) imiona i nazwiska oraz podpisy członków komisji przetargowej,
3) informacja o złożonym oświadczeniu przez oferenta,
4) osobach dopuszczonych i niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu wraz
z uzasadnieniem,
5) wysokość ceny wywoławczej,
6) najwyższą cenę zaoferowaną za przedmiot sprzedaży,
7) imię i nazwisko(firmę) i miejsce zamieszkania nabywcy lub jego siedzibę,
8) wysokość ceny nabycia i oznaczenie kwoty jaką nabywca uiścił na poczet ceny.
Protokół z przeprowadzonego przetargu sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa przeznaczone są dla Urzędu Gminy, a jeden dla nabywcy.
2. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują przewodniczący i członkowie komisji
przetargowej oraz nabywca.
3. Protokół zatwierdza Wójt Gminy.

§8. 1. Ostateczny termin wpłaty ceny nabycia nieruchomości upływa najpóźniej w dniu zawarcia
umowy.
2. Umowa zostanie zawarta w terminie 14 dni od przeprowadzenia przetargu.
3. Koszty aktu notarialnego przeniesienia własności ponoszą nabywcy.

Wójt Gminy
/-/ Włodzimierz Fraszczyk

Załączniki

Zarządzenie ws. przetargu (24.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Emilia Marciniak
Data utworzenia:2014-03-20 08:36:58
Wprowadził do systemu:Elwira Nita
Data wprowadzenia:2014-03-20 08:37:17
Opublikował:Elwira Nita
Data publikacji:2014-03-20 08:39:25
Ostatnia zmiana:2014-03-20 08:49:00
Ilość wyświetleń:2151

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij