obrazek

 

    Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu informuje, że zostało podpisane porozumienie pomiędzy KOWR a Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi dotyczące realizacji XIX edycji "Programu Stypendiów Pomostowych 2020/2021".

    Zgodnie z § 3 "Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2020/2021” program adresowany jest tylko do maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2020 roku.

      Stypendium pomostowe przyznawane jest tylko na okres pierwszego roku stacjonarnych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich. O stypendia nie mogą się ubiegać kandydaci podejmujący studia na kierunkach dla służb mundurowych.

 

    Nabór kandydatów na stypendystów zostanie przeprowadzony wg zasad określonych w „Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach XIX edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2020/2021".

 

    „Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2020/2021” Segment I A ( wraz z załącznikami) dostępny jest na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości —

www.stypendia-pomostowe.pl

 

    Program jest skierowany do maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2019 roku i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  • są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka;
  • są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat;  
  • mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. Mieszkańców, potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl:
  • pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1.820 zł. brutto wyliczony z czerwca 2020r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością;
  • osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą co najmniej 90. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu.

    Jednocześnie informujemy, że od dnia 12 sierpnia 2020 r. do dnia 14 września 2020 roku (do godziny 16-ej) - kandydat do stypendium wypełnia wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.Dl a następnie wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami zgodnymi z wydrukowaną z systemu listą załączników przekazuje do Oddziału KOWR w Poznaniu, ul. Fredry 12.

 

    Po dniu 24 września 2020 r. wnioski nie będą przyjmowane.

 

    Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości zastrzega. że w razie wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności. spowodowanych sytuacją epidemiologiczną w kraju„ daty podane w terminarzu mogą ulec zmianie. dlatego przed uruchomieniem aplikacji daty dotyczące zobowiązań KOWR zostaną ostatecznie potwierdzone odrębnym pismem.

W sprawach wątpliwych dotyczących stypendiów proszę kontaktować się z pracownikiem Oddziału Terenowego KOWR w Poznaniu p. Sylwią Stawujak tel. 61/85-60-740.