Olszówka, dnia 17 listopada 2020 roku

RG.0002.21.2020     

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r., poz. 713) zwołuję XXI Sesję Rady Gminy Olszówka na dzień 25 listopada 2020 roku (środa) o godzinie 9-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Olszówce.

 

Porządek obrad:

1.       Otwarcie Sesji.

2.       Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z obrad XX Sesji Rady Gminy Olszówka.

4.       Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Olszówka.

5.       Interpelacje i zapytania.

6.       Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

7.       Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2021 roku.

8.       Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy na rok 2021 Gminy Olszówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

9.       Wolne wnioski i zapytania.

10.    Zakończenie obrad.

 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Olszówka

/-/ Krystyna Czupryńska