Olszówka, dnia 22 października 2020 roku

RG.0002.20.2020          

                                              

       Odwołuje się zwołaną na dzień 29 października 2020r. Sesję Rady Gminy Olszówka a jednocześnie na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 grudnia 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r., poz. 713) zwołuję XX Sesję Rady Gminy Olszówka na dzień 22 października 2020 roku (czwartek) o godzinie 16-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Olszówce.

Porządek obrad:

1.        Otwarcie Sesji.

2.        Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.        Przyjęcie protokołu z obrad XIX Sesji Rady Gminy Olszówka.

4.        Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Olszówka.

5.        Interpelacje i zapytania.

6.        Podęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych na 2020 r.

7.        Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.

8.        Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

9.        Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszówka na lata 2020-2023.

10.     Informacja nt. ceny żyta stanowiącej podstawie wymiaru podatku rolnego w 2020 roku.

11.     Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości w 2021 roku.

12.     Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2021 roku.

13.     Podjęcie uchwały w sprawie nabycia gruntów w miejscowości Ponętów Górny Pierwszy.

14.     Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi  2013-2020”.

15.     Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Drzewce”.

16.     Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Grabina”.

17.     Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Mniewo”.

18.     Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Zawadka”.

19.     Wolne wnioski i zapytania.

20.     Zakończenie obrad.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Olszówka

/-/ Zbigniew Górecki