Olszówka, dnia 14 września 2020 roku

RG.0002.20.2020        

 

  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r., poz. 713) zwołuję XX Sesję Rady Gminy Olszówka na dzień 29 października 2020 roku (czwartek) o godzinie 10-tej w Świetlicy Wiejskiej w Olszówce.

 

Porządek obrad:

1.       Otwarcie Sesji.

2.       Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z obrad XIX Sesji Rady Gminy Olszówka.

4.       Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Olszówka.

5.       Interpelacje i zapytania.

6.       Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

7.       Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszówka na lata 2020-2023.

8.       Informacja nt. ceny żyta stanowiącej podstawie wymiaru podatku rolnego w 2020 roku.

9.       Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości w 2021 roku.

10.    Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2021 roku.

11.    Podjęcie uchwały w sprawie nabycia gruntów w miejscowości Ponętów Górny Pierwszy.

12.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi  2013-2020”.

13.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Drzewce”.

14.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Grabina”.

15.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Mniewo”.

16.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Zawadka”.

17.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy na rok 2021 Gminy Olszówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

18.    Wolne wnioski i zapytania.

19.    Zakończenie obrad.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Olszówka

/-/ Zbigniew Górecki