OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na realizację zamówienia  o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości

kwoty 30 000 euro  na podstawie Zarządzenia nr 17/2017 z dnia 14.08.2017 r. Wójta Gminy Olszówka

 

1.       Zamawiający

                        GMINA  OLSZÓWKA, Olszówka 15, 62-641 Olszówka 

                             tel. 63 2617611,  e-mail urzad.gminy@olszowka.org.pl

zaprasza do złożenia oferty na:

2.       Przedmiot zamówienia:

 Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1.400.000,00 zł (słownie: jeden milion czterysta tysięcy złotych) przeznaczonego na sfinansowanie deficytu środków budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

3.       Okres kredytowania:  od 20 listopada 2020 r. do 31 grudnia 2026 roku.

4.       O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności bankowej, o której mowa w ustawie Prawo bankowe (Dz. U. 2018 poz. 2187). Poświadczona za zgodność z oryginałem kopia dokumentu wymagana jest jako załącznik do oferty.

5.       Sposób przygotowania:

-           Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim ( wzór w załączeniu).

-           Oferta winna być podpisana przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. Do oferty należy dołączyć dokument  z którego wynikać będzie umocowanie prawne do podpisywania zobowiązań w  imieniu Wykonawcy. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik  do oferty musi być załączone dodatkowo pełnomocnictwo określające zakres  upoważnienia do reprezentacji Wykonawcy.

-           Koszty kredytu należy sporządzić zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, jako sumę wszystkich składników – odsetki za okres karencji i spłaty według stopy procentowej ustalonej jako suma marży banku + WIBOR 1M + prowizja banku od kwoty uruchomionego kredytu.

-           Sposób złożenia oferty: drogą pocztową, kurierem lub osobiście, w kopercie zaadresowanej na zamawiającego i adresem zwrotnym wykonawcy oznaczoną Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego”.

 

6.       Miejsce i termin złożenia oferty:

-        Urząd Gminy w Olszówce – Sekretariat ;  Olszówka 15, 62-641 Olszówka;  do dnia 03.11.2020  r. godz. 10:00.

-        Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 03.11.2020 r. o godz. 10:15 w Urzędzie Gminy w Olszówce w sali konferencyjnej.

-        Otwarcie ofert jest jawne.

7.       Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Skarbnik Gminy Pani Elżbieta Michalak.

8.       Załączniki do ogłoszenia:

-        Załącznik Nr 1. Wzór oferty

-        Załącznik nr 2. Opis przedmiotu zamówienia

 

Olszówka dnia 14.11.2020r.

Wójt Gminy Olszówka

/-/ Włodzimierz Fraszczyk