Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Olszówce

Kolorowy pasek

 

Olszówka, dnia 2020-01-10

Nr sprawy ZP.1.2020

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszówce 

Olszówka 15 , 62-641 Olszówka

tel(63)2739035 fax.(63) 2739030

e-mail: gops@olszowka.org.pl

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

WYKONANIA USŁUGI DOŻYWIANIA DZIECI W SZKOŁACH

NA TERENIE GMINY OLSZÓWKA w roku 2020

 

Zamówienie o równowartości poniżej 30.000 EURO określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 1843)

 

 

Działając w imieniu Gminy Olszówka NIP 6662002107, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszówce, Olszówka 15, 62-641 Olszówka, zwany dalej „Zamawiającym” zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi cateringowej w roku 2020  na dożywianie dzieci w szkołach na ternie Gminy Olszówka.

 

 

1. Dane kontaktowe: 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszówce         

Olszówka 15 , 62-641 Olszówka

tel.(63)2739035 fax.(63) 2739030

e-mail: gops@olszowka.org.pl

 

 

2. Określenie przedmiotu zamówienia:

 „Dożywianie dzieci w szkołach na terenie Gminy Olszówka w roku 2020

 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia:

1.      Przedmiotem zamówienia jest wykonanie  usługi  cateringowej dożywiania dzieci i młodzieży w dni nauki szkolnej w ramach programu wieloletniego " Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 w  szkołach funkcjonujących na terenie Gminy Olszówka w roku 2020.

od 10 .02.2020 r. do 25.06.2020 r.

od 07.09.2020 r. do 21.12.2020 r.

Usługa polega na przygotowywaniu i dostarczeniu  jednego dziennie gorącego dwudaniowego posiłku, oraz deseru ( pełnego obiadu) na każde dziecko w dniach pobierania nauki w szkole.

2.      Ustala się obowiązującą gramaturę posiłków nie mniej niż:

Danie pierwsze:

a)      zupa – 250 ml,

b)     pieczywo – ( bułka, chleb)

Danie drugie

a)      mięso lub ryba – 100 g.

b)     ziemniaki lub makaron, ryż, kasza lub inne – 200g 

c)      surówka – 100 g

Deser

a)      napój (sok owocowy, warzywny lub kompot) – 200 ml,

b)     owoce ( gruszka, jabłko , pomarańcza) – owoc duży

c)      1 jogurt  - minimum 120ml). 

d)     ciastko

 

3.      Zupa i drugie danie muszą zachować kaloryczność na poziomie minimum 750 kcal. Posiłki muszą spełniać następujące warunki jakościowe:

a)   jadłospis powinien być urozmaicony, rodzaj potrawy nie może się powtarzać w okresie kolejnych  następujących po sobie 5 dni tygodnia,

b)   potrawy powinny być lekkostrawne, przygotowane z surowców wysokiej jakości świeżych, naturalnych, mało przetworzonych, z ograniczoną ilością substancji konserwujących. zagęszczających, barwionych lub sztucznie aromatyzowanych,

c)   w posiłkach powinny przeważać składniki gotowane, pieczone lub duszone,

d)   do przygotowania posiłków powinny być stosowane tłuszcze roślinne, z ograniczonym stosowaniem tłuszczy zwierzęcych, stosowane powinny być duże ilości świeżych warzyw,

e)   ważna jest estetyka potraw i posiłków.

 

Dożywianie obejmie około 67 dzieci  uczęszczających do szkół podstawowych  na terenie gminy Olszówka.  Przedmiot zamówienia  obejmuje realizację zadania polegającego na przygotowywaniu, dostarczaniu i wydaniu posiłków w naczyniach jednorazowych do następujących  obiektów szkolnych:

a) Szkoła Podstawowa im. Stanisława Kostki w Łubiance

b) Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Głębokiem.

c) Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Ponętowie Górnym Drugim

 

Przewidywana ilość posiłków w okresie:

                        od 10 .02.2020 r. do 25.06.2020 r. - (96 dni x 67)           6.432

                        od 07.09.2020 r. do 21.12.2020 r. - (75 dni x 67)            5.025

razem około     11.457   posiłków

 

W/w ilość posiłków została określona szacunkowo. Ilość posiłków może ulec zmniejszeniu bądź zwiększeniu do wysokości 10% przy którym Wykonawcy nie przysługuje prawo zmiany wynagrodzenia. Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia dziennych ilości posiłków zgłoszonych przez Dyrektorów Szkół do godziny 0915.

W związku z częściowym finansowaniem dożywiania z  dotacji celowej  i ewentualnym jej brakiem dopuszcza się możliwość ograniczenia dożywiania do formy pierwszego lub drugiego dania.

4. Realizacja przedmiotu umowy

1) Realizacja powyższego zadania polegała będzie na przygotowywaniu, dostarczeniu i wydaniu gorącego posiłku, dzieciom w szkołach, w godzinach około-południowych. Posiłki będą serwowane w naczyniach jednorazowych ze sztućcami jednorazowymi lub w innych równoważnych naczyniach zgodnych z obowiązującymi normami, aprobatami polskimi, oraz UE. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania naczyń i sztućców  lub innych równoważnych naczyń określonych powyżej na swój koszt. Odpady i naczynia zabiera wykonawca co należy uwzględnić w kosztach.

2) Zamawiający nie dopuszcza powtarzalności rodzajowo tych samych posiłków w ciągu tygodnia ( 5 dni pobierania nauki w szkołach).

3) Gorący posiłek musi odpowiadać normom odżywczym obowiązującym w tzw. punktach zbiorowego żywienia  tj. posiłki powinny być przygotowywane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, sporządzone z pełnowartościowych, świeżych artykułów spożywczych posiadających aktualne terminy ważności, wg wymogów sztuki kulinarnej i sanitarnej ( zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz. U.2019, poz. 1843)

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania badań sprawdzających kaloryczność zamawianego posiłku. Zamawiający kosztami badania obciąży Wykonawcę, a ewentualne niedopełnienie postawionych wymagań w tym zakresie stanowić będzie podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

5) Posiłki powinny być dostarczane do szkół i wydane w dniach nauki szkolnej w godzinach ustalonych z przedstawicielami szkoły wskazanymi przez dyrektora placówki.

6) Posiłek Wykonawca dostarczać będzie własnym transportem, na własny koszt, w specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości  przewożonych potraw.

7) Wykonawca ponosi koszty załadunku i rozładunku wszystkich dostaw posiłku.

8) O czystość termosów zadba Wykonawca.

9) Wykonawca w ramach świadczonych usług zobowiązany jest do współpracy z Dyrektorami Szkół i Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszówce.

 

5. Okres wykonania usługi:

Okres usługi:

od dnia 10.02.2020 r. do 25.06.2020 r. i od dnia 07.09.2020 r. do 21.12.2020 r.

6. Wiedza i doświadczenie:

Wykonawca winien przedstawić dokument potwierdzający prowadzenie działalności związanej z przedmiotem zamówienia oraz posiadać potencjał wiedzy i doświadczenia w realizacji zamówień o podobnym charakterze. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonywania usługi przez Wykonawcę.

7. Oferta  powinna zawierać:

1) dane identyfikacyjne Wykonawcy - nazwę, adres, nr Regon, nr NIP, nr telefonu, e - mail,

2) średnia cena netto i brutto posiłku dziennie,

3) oświadczenie o okresie świadczenia usług cateringowych

 

Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie jakie wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk wykonawcy oraz wszelkie wymagane przepisami podatki i opłaty. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia.

Oferta musi mieć formę pisemną i powinna być sporządzona w języku polskim.

 

8. Wymogi kwalifikacyjne konieczne do realizacji usługi:

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału do oferty należy dołączyć:

1)     decyzję Państwowej Inspekcji Sanitarnej dla Wykonawcy do prowadzenia działalności w zakresie usług cateringowych.

2)     dokumenty (np. referencje, umowy zlecenia itp.) potwierdzające realizację usług o podobnym charakterze do przedmiotu zamówienia w okresie 3 lat przed upływem terminu złożenia oferty. W wypadku świadczenia w okresie ostatnich dwóch lat usługi cateringowej dla Zamawiającego przedłożenie referencji nie jest wymagane.

Wymagane dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy.

  

9. Ocena ofert:

·        Zamawiający dokona oceny oferty na podstawie następujących kryteriów oceny:

cena (80%),

·        okres realizacji usług cateringowych:

- do 36 miesięcy       0 pkt

od 37 do 60 miesięcy          10 pkt

od 61 miesięcy         20 pkt
Ocenie podlegać będzie średnia cena brutto jednego gorącego posiłku oraz okres realizacji usługi na rynku.

10. Termin i sposób złożenia oferty:

Pisemną ofertę cenową (zgodnie z załączonym wzorem) prosimy złożyć w jeden z podanych poniżej sposobów w terminie do  24.01.2020 r. do godz. 14:00

1)     oferta pisemna na adres Zamawiającego,

2)     w wersji elektronicznej na adres: gops@olszowka.org.pl

3)     osobiście w siedzibie Zamawiającego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszówce, Olszówka 15,

4)     oferta najkorzystniejsza złożona elektronicznie na dzień podpisania umowy musi być dostarczona w oryginale ( jeżeli jest bez kwalifikowanego elektronicznego podpisu)

Wykonawca podaje w ofercie cenę netto i brutto za 1 kompletny posiłek. Cena musi zostać podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Wykonawca oświadcza od kiedy świadczy usługi cateringowe na rynku i na potwierdzenie przedkłada dokumenty.

 

11. Udzielenie zamówienia

Za najkorzystniejszą będzie uznana oferta, spełniająca wymagania formalne i merytoryczne, w której Wykonawca zaoferuje najkorzystniejszą ofertę w ramach kryterium oceny i okresu działalności na rynku.

Oferty niekompletne i częściowe będą odrzucone.

 

 

12. Termin podpisania umowy

1.      Po wyborze oferty sporządzona  zostanie umowa na realizację zamówienia.

2.      Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą następowały miesięcznie, w złotych polskich.

3.      Pozostałe warunki realizacji zamówienia, w tym orientacyjne godziny dostarczania posiłków do poszczególnych placówek, zostaną ustalone w umowie.

 

13. Niniejsze postępowanie i umowa stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 1 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. rok 2018 poz. 1330) i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystania na zasadach i trybie określonym w  wyżej wymienionej ustawie.

 

14. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Wykonawca potwierdza zapoznanie się z klauzurą informacyjną, oświadcza, że wypełnia obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu jak i uzyska w trakcie jego realizacji.

 

Osoby do kontaktu:

Kierownik GOPS Elżbieta Sosnowska - tel. 632739035

 

Do niniejszego pisma załączono:

Formularz ofertowy z załącznikiem.

 

 

/-/ Elżbieta Sosnowska

Kierownik GOPS w Olszówce

 

Załączniki

Formularz ofertowy (16.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Kierownik GOPS - Elżbieta Sosnowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Karina Matczak
Data wprowadzenia:2020-01-13 15:00:08
Opublikował:Karina Matczak
Data publikacji:2020-01-13 15:42:28
Ostatnia zmiana:2020-01-14 08:52:03
Ilość wyświetleń:348

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij