Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Olszówce

Kolorowy pasek

Postanowienie ws. odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Olszówka, dn. 14.05.2019 r.

Nr 6220.1.4.2019

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) Wójt Gminy Olszówka

 

zawiadamia strony postępowania o:

·         wydanym w dniu 14.05.2019 r. postanowieniu nr 6220.1.3.2019, stwierdzającym brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 102/1 (obręb 0003) w miejscowości Drzewce, Gmina Olszówka (Drzewce II),

·         możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz złożonego wniosku w przedmiotowej sprawie w terminie 7 dni. Wyznaczony termin liczy się od następnego dnia od dnia doręczenia. Akta sprawy są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy w Olszówce, Olszówka 15, 62-641 Olszówka  (pok. nr 3, w godz. od 7.30 – 15.30).

 

z up. WÓJTA

/-/ Elżbieta Wieczorek

SEKRETARZ GMINY

  

 

Załączniki:

1.    Postanowienie Wójta Gminy Olszówka

z nr 6220.1.3.2019 r. z dnia 14.05.2019 r.

 

 

Otrzymują:

1.    Inwestor: Elektrownia PV 35 Sp. z o.o.,

ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa

reprezentowana przez Panią Izę Michałek

2.    Strony postępowania zgodnie z wykazem

3.    a/a

 

 

Olszówka, dnia 14.05.2019 r.

Nr 6220.1.3.2019

 

 

POSTANOWIENIE

 

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) po zapoznaniu się z treścią wniosku Elektrownia PV 35 Sp. z o.o., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa reprezentowanej przez Panią Izę Michałek

postanawiam

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 102/1 (obręb 0003) w miejscowości Drzewce, Gmina Olszówka (Drzewce II)”

UZASADNIENIE

Inwestor: Elektrownia PV 35 Sp. z o.o., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa reprezentowana przez Panią Izę Michałek wystąpił do Wójta Gminy Olszówka z wnioskiem z dnia 08.04.2019r. doręczonym organowi w dniu 12.04.2019 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 102/1 (obręb 0003) w miejscowości Drzewce, Gmina Olszówka.

W toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, Wójt Gminy Olszówka zawiadomił strony o wszczęciu postępowania,  informując o możliwości zapoznania się z aktami sprawy. Żadna ze stron postępowania nie wniosła wniosków ani uwag do sprawy.

Działka, na której planowana jest przedmiotowa inwestycja, położona jest na terenie,
dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Planowane przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 52 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może zostać stwierdzony.

Stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081), na organie właściwym do wydania decyzji ciąży obowiązek uzyskania opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z powyższym pismem z dnia 17.04.2019 r. Wójt Gminy Olszówka zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Inspektora Sanitarnego w Kole oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Kole o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla planowanego zadania.

 

Organy te wydały opinie:

·         Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole – opinię sanitarną z dnia 30.04.2019 r. (data wpływu do urzędu – 30.04.2019 r.), sygn. ON.NS-72/3-18(2)/19, stwierdzającą potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko;

·         Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – opinię z dnia 06.05.2019r. (data wpływu do urzędu – 06.05.2019 r.) sygn. PO.ZZŚ.3.435.1.97.2019.IW stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko;

·         Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu – opinię z dnia 06.05.2019 r. (data wpływu do urzędu – 07.05.2019 r.), sygn.WOO-IV.4220.467.2019.WP.1 stwierdzającą brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko;

Dokonując analizy wniosku, karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz w/w opinii brano pod uwagę czy planowane przedsięwzięcie spełnia łącznie wszystkie uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081). Mając na uwadze art. 63 ust.1 ustawy ooś stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie nie będzie negatywnie wpływać na środowisko gruntowo-wodne, obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszary leśne oraz obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód, a także na wody powierzchniowe. Nie będzie miało negatywnego wpływu na jakość powietrza. Z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia nie przewiduje się również jego znaczącego wpływu na zmiany klimatu na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia. Eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wiązać się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych i ryzykiem wystąpienia poważnej awarii. Mając na względzie lokalizację przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi, a także brak konieczności wycinki drzew i krzewów, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na krajobraz i funkcję ekosystemu.

Realizacja przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i nie będzie ono transgranicznie oddziaływać na środowisko.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.

 

POUCZENIE

Na wydane postanowienie nie przysługuje zażalenie.

 

                            

 

                                                                  Wójt Gminy

                                                    /-/ Włodzimierz Fraszczyk

 

Otrzymują:

1.     Inwestor: Elektrownia PV 35 Sp. z o.o.,

ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa

reprezentowana przez Panią Izę Michałek

2.     Strony postępowania zgodnie z wykazem

3.     a/a

 

Do wiadomości:

1.     Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu

ul. J.H. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań

2.     Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole,

ul. Toruńska 72, 62-600 Koło

3.     Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Kole

ul. B. Prusa 3, 62-600 Koło

Metadane

Źródło informacji:Elwira Nita
Data utworzenia:2019-05-14 13:21:30
Wprowadził do systemu:Elwira Nita
Data wprowadzenia:2019-05-14 13:21:33
Opublikował:Elwira Nita
Data publikacji:2019-05-14 13:29:39
Ostatnia zmiana:2019-05-14 13:29:45
Ilość wyświetleń:71
Urząd Gminy w Olszówce
Olszówka 15
62-641 Olszówka
pow. kolski, woj. wielkopolskie

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij