Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Olszówce

Kolorowy pasek

Zapytanie ofertowe; Organizacja wyjazdów edukacyjnych w ramach projektu "Odkrywcy Nowych Możliwości" II

 

 

 Olszówka, dn. 14.03.2019 r.

Nr ZP.KL.2/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego       o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000 euro, do których zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.) nie stosuje się przepisów tej ustawy, Gmina Olszówka, po rozeznaniu rynku na podstawie Zarządzenia nr 17/2017 w sprawie wprowadzenia regulaminu  procedur udzielania zamówień publicznych, zaprasza do składania ofert na:

Organizacja wyjazdów edukacyjnych

w ramach projektu „Odkrywcy Nowych Możliwości”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

I. Zamawiający.

Gmina Olszówka

Olszówka 15

62-641 Olszówka

tel. (63 261 65 11, fax. 63 273 90 30

REGON: 311019289, NIP: 6662002107

e-mail: urzad.gminy@olszowka.org.pl  

II. Przedmiot zamówienia.

1.      Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe zorganizowanie wyjazdów (przewóz, zapewnienie biletów oraz posiłków) dla uczniów wraz z opiekunami do Centrum Nauki Kopernik (adres: ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, 00-390 Warszawa).

2.      Przewóz obejmuje wyjazd autokarami uczestników wycieczki z 3 szkół zlokalizowanych na terenie gminy Olszówka: Szkoła Podstawowa w Głębokiem, Głębokie 88, 62-641 Olszówka, Szkoła Podstawowa w Łubiance, Łubianka 21, 62-641 Olszówka, Szkoła Podstawowa w Ponętowie Górnym Drugim, Ponętów Górny Drugi 44, 62-641 Olszówka z miejsc zbiórek wskazanych przez dyrektorów powyższych placówek, przewóz do Centrum Nauki Kopernik, zapewnienie biletów (wejść do miejsc), zwiedzanie, zapewnienie wyżywienia oraz powrót autokarami uczestników wycieczek do miejsc zbiórek.

3.      W cenę przejazdu wliczone będą także ewentualne opłaty, w tym za parkingi oraz ubezpieczenie uczestników wycieczki. Wykonawca dokona rezerwacji i opłaci bilety wstępu na wystawę stałą dla wszystkich uczestników wyjazdów.

4.      Liczba uczestników dla zadań:

195 uczniów + 28 opiekunów

5.      Przewóz osób musi się odbyć pojazdami dopuszczonymi do ruchu według obowiązujących przepisów w przewozach pasażerskich, o których mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 58), kodeksu drogowego, przez osoby mające odpowiednie uprawnienia do świadczenia tych usług.

6.      Wykonawca zapewni przewożonym osobom warunki bezpieczeństwa, wygodę, w szczególności miejsca siedzące.

7.      W przypadku awarii autobusu Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zastępczego środka transportu, w taki sposób, aby nie powodował opóźnień czasowych.

8.      Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikłe z nieprawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

9.      Szczegółowa specyfikacja posiłków dla każdego uczestnika wycieczki:

Obiad zawierający:

·         I danie – zupa,

·         II danie - posiłek mięsny lub rybny; ziemniaki lub frytki; zestaw surówek; kompot.

10.  Cena oferty musi posiadać wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędnych do jego wykonania, w tym: za przewóz, bilety, wyżywienie oraz ubezpieczenie wszystkich uczestników. Przy realizacji zadania dopuszcza się płatności częściowe po wykonaniu każdego wyjazdu.

11.   Kody CPV:

60100000-9 – Usługi w zakresie transportu drogowego

63511000-4 – Organizacja wycieczek

63515000-2 – Usługi podróżne

63510000-7 – Usługi biur podróży i podobne

III. Terminy realizacji zamówienia:

Zorganizowanie wyjazdów (łącznie dla 223 osób) w terminie do 20.06.2019 r.

IV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

1.      Ofertę należy złożyć w terminie do 18.03.2019 r.:

drogą elektroniczną na adres: urzad.gminy@olszowka.org.pl,

do godz. 12:00.

V. Warunki udziału w postępowaniu.

1.      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1)      posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca udowodni, że posiada wpis do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych (należy wskazać nr wpisu w formularzu ofertowym).

2)      posiadają wiedzę i doświadczenie,

3)      posiadają potencjał techniczny,

4)      dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

5)      znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia.

2.      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego złożą wypełniony formularz ofertowy (wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego)  

VI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

 

1. Kryteriami oceny ofert jest: Cena – 100%

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę z najniższą ceną. Wykonawca z najkorzystniejszą ofertą powiadomiony zostanie o terminie zawarcia umowy.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

1.      Wnioski, zawiadomienia, informacje dotyczące procedury zamawiający i wykonawcy przekazują na piśmie, faksem, drogą elektroniczną.

2.      Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami jest:

1)      w sprawie procedury: Rafał Ławniczak tel. 63 261 76 27 od 7:30 – 15:30

2)      w sprawie przedmiotu zamówienia: Sylwia Sulińska tel. 62 261 76 15 od 7:30 – 15:30

VIII. Ochrona danych osobowych

1.      Zamawiający informuje, że administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Gmina Olszówka, Olszówka 15, 62-641 Olszówka, tel. tel. 63 261 65 11, fax. 63 273 90 30.

2.      W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem adresu: rodo@prosysko.pl, lub tradycyjnie pod adresem jak w pkt. 1.

3.      Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji.

4.      Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

5.      Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp.

6.      Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, a także na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, prawo sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7.      Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.

IX. Załączniki

1.      Formularz ofertowy

 

Załączniki

Formularz ofertowy (238.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Rafał Ławniczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Karina Matczak
Data wprowadzenia:2019-03-15 12:33:23
Opublikował:Karina Matczak
Data publikacji:2019-03-15 12:37:26
Ostatnia zmiana:2019-03-15 13:54:01
Ilość wyświetleń:135

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij