Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Olszówce

Kolorowy pasek

Obwieszczenie podejmujące zawieszone postępowanie w związku z przedłożonym raportem o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Olszówka, dnia 25.04.2018 roku

Nr 6220.5.10.2017

 

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Olszówka, zgodnie z art. 9 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r., poz. 1405) w związku z prowadzonym postępowaniem z wniosku Pana Gilberta Galemba, Kiełczew Smużny Czwarty 58, 62-600 Koło, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa budynku inwentarskiego – odchowalni warchlaków wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 2/2 położonej w obrębie miejscowości Dębowiczki, gmina Olszówka

zawiadamia strony postępowania

w dniu 25 kwietnia 2018 r. wydał postanowienie podejmujące zawieszone postępowanie w związku z przedłożonym przez Wnioskodawcę raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Na podstawie art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) Wójt Gminy Olszówka pismem z dnia 25 kwietnia 2018 r. wystąpił o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kole oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole.

Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie, w sekretariacie Urzędu Gminy w Olszówce w godzinach urzędowania (7.30—15.30), osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, a także za pomocą poczty elektronicznej na adres: urzad.gminy@olszowka.org.pl.

 

 

Wójt Gminy Olszówka

/-/ Włodzimierz Fraszczyk

 

Załączniki:

1.       Postanowienie Wójta Gminy Olszówka nr 6220.5.10.2017 z dnia 25.04.2018 r.

Otrzymują:

1.       Pan Gilbert Galemba, Kiełczew Smużny Czwarty 58, 62-600 Koło

2.       Strony postępowania zgodnie z wykazem

3.       Sołtys sołectwa Dębowiczki – tablica ogłoszeń sołectwa

4.       Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Olszówce

5.       a/a  

 


 

Olszówka, dnia 25.04.2018 r.

Nr 6220.5.9.2017

­

POSTANOWIENIE

    Na podstawie art. 97 §2 oraz art. 101 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu  postępowania  administracyjnego (Dz.U z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)

postanawiam

podjąć zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia  polegającego na budowie budynku inwentarskiego – odchowalni warchlaków wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 2/2 położonej w obrębie miejscowości Dębowiczki, gmina Olszówka, zawieszone Postanowieniem  nr 6220.5.7.2017 z dnia 18.08.2017 r.

Uzasadnienie

Dnia 28.06.2017 r. Pan Gilbert Galemba, zam. Kiełczew Smużny Czwarty 58,  62-600 Koło złożył wniosek  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego – odchowalni warchlaków wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 2/2 położonej w obrębie miejscowości Dębowiczki, gmina Olszówka wraz z kartą informacyjną, wypisem z rejestru gruntów, kopią mapy ewidencyjnej, załącznikiem graficznym przedstawiającym szacunkowy zasięg oddziaływania przedsięwzięcia. W trakcie postępowania administracyjnego, zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) Wójt Gminy Olszówka wystąpił o opinię do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu. Pismem nr ON.NS-72/3-20(2)/17 z dnia 01.08.2017 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole wydał opinię  o  braku potrzeby  przeprowadzenia oceny  oddziaływania przedsięwzięcia  na środowisko.

Postanowieniem nr WOO-IV.4240.762.2016.DG.1 z dnia 10 sierpnia 2017r.  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wydał opinię,  że dla w/w przedsięwzięcia istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określił zakres raportu.

Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych  z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz  opinie organów opiniujących, stosownie do przepisów art. 63 ust. 1  cytowanej ustawy, Wójt Gminy Olszówka wydał w dniu 17.08.2017 r. postanowienie nr  6220.5.6.2017  nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania  w/w przedsięwzięcia na środowisko i  określił zakres raportu.

Postanowieniem Wójta Gminy Olszówka nr 6220.5.7.2017 z dnia 18.08.2017r.  postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostało zawieszone do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko.

W dniu 20 kwietnia 2018 r. wraz z pismem przewodnim z dnia 20.04.2018 r. przedłożony został „Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko  dla budowy budynku inwentarskiego – odchowalni warchlaków wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 2/2 położonej w obrębie miejscowości Dębowiczki, gmina Olszówka”, opracowany w kwietniu  2018 r.  przez mgr inż. Ireneusza Nowickiego.

Zgodnie z art. 97 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu  postępowania  administracyjnego, gdy ustąpią przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania, organ administracji publicznej podejmuje postępowanie z urzędu lub na żądanie strony. W celu kontynuowania postępowania należało wydać niniejsze postanowienie.

 

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje stronom wniesienie zażalenia.

 

Wójt Gminy Olszówka

/-/ Włodzimierz Fraszczyk

 

 

 Otrzymują:

1.      Pan Gilbert Galemba, Kiełczew Smużny Czwarty 58, 62-600 Koło

2.      Strony postępowania zgodnie z wykazem

3.      Sołtys sołectwa Dębowiczki – tablica ogłoszeń sołectwa

4.      Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Olszówce

5.      a/a  


Do wiadomości:

1.      Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu

ul. J.H. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań

2.      Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole,

ul. Toruńska 72, 62-600 Koło

3.      Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej,

Zarząd Zlewni w Kole, ul. B. Prusa 3

 

Metadane

Źródło informacji:Elwia Nita
Data utworzenia:2018-04-26 08:29:38
Wprowadził do systemu:Elwia Nita
Data wprowadzenia:2018-04-26 08:29:44
Opublikował:Elwia Nita
Data publikacji:2018-04-26 08:47:35
Ostatnia zmiana:2018-04-26 09:57:26
Ilość wyświetleń:604
Urząd Gminy w Olszówce
Olszówka 15
62-641 Olszówka
pow. kolski, woj. wielkopolskie

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij