Możliwość skorzystania z programu pomocowego kierowanego do rolników, którzy zaprzestali produkcji świń.

 

W przypadku gdy powiatowy lekarz weterynarii wyda decyzję zakazującą utrzymywania świń w gospodarstwie lub ich wprowadzania do gospodarstwa,  w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń w oparciu o zapisy art. 44  ust. 1 pkt. 9, art.45 ust. 1 pkt.3a, art. 46 ust.3 pkt.3a, art. 47 ust. 1 lub art. 48b ust. 1 pkt. 2 lub ust. 3 ustawy z dnia 1 1 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt raz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1421,) rolnik, którego decyzja dotyczy może skorzystać z programu pomocowego realizowanego przez ARiMR dla producentów trzody chlewnej, którzy zaprzestali produkcji świń.

  Powyższy program pomocowy realizowany jest w 2020 i 2021 roku na podstawie paragrafu 13p Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR  (Dz.U. poz. 187 z późn. zm.). Wysokość pomocy jaką może otrzymać rolnik jest  iloczynem średniej rocznej liczy świń (jednak nie więcej niż 50 st.), stawki pomocy w wysokości 0,36 zł i liczby dni obowiązywania zakazu produkcji świń w danym roku kalendarzowym.

Pomoc jest realizowana przez Biura Powiatowe ARiMR na terenie całego kraju w systemie naboru ciągłego.

 

 

Wójt Gminy Olszówka

/-/ Włodzimierz Fraszczyk