Zamknij okno Drukuj dokument

Wykonanie urządzenia wodnego tj. odwiercenie studni i zabudowanie w niej pompy o wydatku powyżej 10 m3/godz. na działce nr 134/1 obręb Olszówka, gm. Olszówka

                       Olszówka, dnia 08.08.2019 r.

OŚ.6220.5.1.2019

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i wystąpieniu do organów opiniujących

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt. 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 ust. 1 i art. 87 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), zwanej dalej w skrócie: ustawą ooś zawiadamiam o wszczęciu postępowania z wniosku: Pana Dariusza Andrzejewskiego, zam. Głębokie 1, 62-641 Olszówka, z dnia 06.08.2019 r. (data doręczenia – 06.08.2019 r.) w sprawie wydania decyzji o zmianie decyzji nr 6220.7.5.2016 z dnia 19.09.2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego tj. odwierceniu studni i zabudowaniu w niej pompy o wydatku powyżej 10 m3/godz. na działce nr 134/1 obręb Olszówka, gm. Olszówka.

Wniosek o zmianę decyzji obejmuje zmianę głębokości studni z 65 m na 42 m, bo na takiej głębokości została nawiercona woda w warstwach piasku średnio i gruboziarnistego czwartorzędowego. Zmniejszona została również średnica odwiertu z 200/225 na 125/140.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt. 70 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71).

Zawiadamiam, że pismem z dnia 08.08.2019 r. wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kole o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji oraz zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko w przypadku uznania potrzeby przeprowadzenia oceny.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 Kpa, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji strony mają możliwość wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się:

  • w Urzędzie Gminy w Olszówce, pok. nr 3 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30 na każdym etapie toczącego się postępowania,
  • na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Olszówce www.olszowka.org.pl w zakładce Ochrona Środowiska.

 Pouczenie

Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego, zgodnie z art. 41 § 2 Kpa w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

                                                                                                                Wójt Gminy

                                                                                                /-/ Włodzimierz Fraszczyk

 

 

Otrzymują:                                            

1.       Wnioskodawca: Pan Dariusz Andrzejewski

zam. Głębokie 1, 62-641 Olszówka

2.       Strony postępowania zgodnie z wykazem

3.       Tablica ogłoszeń sołectwa Olszówka

4.       Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Olszówce

5.       Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Olszówce

6.       a/a

Metadane

Źródło informacji:Elwira Nita
Data utworzenia:2019-08-09 13:47:25
Wprowadził do systemu:Elwira Nita
Data wprowadzenia:2019-08-09 13:47:43
Opublikował:Elwira Nita
Data publikacji:2019-08-09 13:53:32
Ostatnia zmiana:2019-08-09 13:55:41
Ilość wyświetleń:134