Zamknij okno Drukuj dokument

Ogłoszenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszówce o drugim naborze na specjalistyczne usługi opiekuńcze

 

Drugi Nabór na specjalistyczne usługi opiekuńcze

 

Ogłoszenie o naborze

osoby do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla dzieci z autyzmem wczesnodziecięcym.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. Nr 189 poz.1598 z późn.zm.).

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Olszówce poszukuje osoby do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka z autyzmem  na terenie Gminy Olszówka.

Charakter umowy : umowa zlecenie

Okres obowiązywania umowy : luty 2019 r.  do lipiec 2019 r.

Ogólny zakres wykonywania czynności :Zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju:

- pomoc psychologiczno-pedagogiczna: zajęcia logopedyczne, pedagogiczne, psychologiczne.

Usługi będą świadczone w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy w ilości około  30 godzin miesięcznie.

Niezbędne wymagania :

1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.

2. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać, co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek :

1) szpitalu psychiatrycznym ;

2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

3) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;

4) ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;

5) zakładzie rehabilitacji;

6) innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

3. W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone wyżej, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach wymienionych w pkt. 2, i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.

4. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych przewidywanych w zakresie specjalistycznych usług.

5. Obywatelstwo polskie

6. Stan zdrowia pozwalający wykonywać usługi na powyższym stanowisku

Wymagania dodatkowe :

1) Umiejętności skutecznego komunikowania się.

2) Spostrzegawczość, podzielność uwagi.

3) Zrównoważenie emocjonalne.

4) Odporność na trudne sytuacje i stres.

5) Posiadanie nieposzlakowanej opinii.

6) Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.

7) Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

8) Osoba musi być dyspozycyjna, przygotowana do pracy w terenie oraz posiadać umiejętności dobrej organizacji pracy indywidualnej oraz pracy w miejscu zamieszkania klienta.

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty :

1. List motywacyjny i CV, dokumenty aplikacyjne muszą być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. z 2018r., poz. 1000”

2. Kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie.

3. Ewentualne kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy.

4. Oświadczenie osoby, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem Sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, własnoręcznie podpisane.

5. Oświadczenie osoby, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, własnoręcznie podpisane.

6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby naboru własnoręcznie podpisane :

„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb naboru Ośrodka Pomocy Społecznej w  Olszówce  zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. z  2018r., poz. 1000 oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Komplet dokumentów należy złożyć osobiście, przesłać pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem kuriera ( decyduje data wpływu) do dnia 15 lutego 2019 r. do godz. 12.00 na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszówce, Olszówka 15, 62-641 Olszówka  z dopiskiem : specjalistyczne usługi opiekuńcze”.

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu: 63 273 -90-35 lub 601 669 886

 

Elżbieta Sosnowska

/-/ Kierownik GOPS

 

 

Metadane

Źródło informacji:Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszówce
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Karina Matczak
Data wprowadzenia:2019-01-30 15:16:51
Opublikował:Karina Matczak
Data publikacji:2019-01-30 15:18:40
Ostatnia zmiana:2019-02-06 14:44:09
Ilość wyświetleń:548