Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Olszówce

Kolorowy pasek

Pomoc materialna dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych

OKÓLNIK

    Uprzejmie informuję mieszkańców gminy Olszówka o możliwości ubiegania się o pomoc materialną w formie stypendium szkolnego dla uczniów  szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych (nie dotyczy studentów) na rok szkolny  2011/2012. O stypendium szkolne mogą się ubiegać rodzice uczniów oraz pełnoletni uczniowie, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty  351 złotych. 
    Po druki wniosków należy się zgłaszać w Urzędzie Gminy w pokoju nr  6 – 7 (biuro oświaty) od 30 sierpnia  2011 r. lub pobrać ze strony internetowej urzędu www.olszowka.org.pl . Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w dniach od 1 do 15 września 2011 r. w Urzędzie Gminy w Olszówce pok. 6-7 (biuro oświaty). Zaznacza się jednocześnie, że  złożenie wniosku nie upoważnia  do otrzymania stypendium. Wysokość stypendium ustala się w miarę przekazanych środków finansowych  i przy odpowiednim zakwalifikowaniu się do grupy dochodowej na podstawie złożonych dokumentów.
    Dodatkowe informacje w sprawie pomocy materialnej dla uczniów można uzyskać pod nr tel. (063) 273-90-08 wew. 19.
    Jednocześnie informuję, iż do 30 września 2011 r. należy składać wnioski do dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2011/2012 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej, w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, naukę w klasie III gimnazjum, w klasie I ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, w klasie I ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub w klasie IV ogólnokształcącej szkoły baletowej. 
    Kryteria przyznawania pomocy:
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników uczeń  może otrzymać tylko ze względu na jedno z trzech wyszczególnionych poniżej kryteriów:
• pochodzących z rodzin spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.), tj. do 351 zł dochodu netto na jedną osobę w rodzinie w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku;
• pochodzących z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (np. bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, przemocy w rodzinie, alkoholizmu lub narkomanii, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej) na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń;
Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc, zgodnie z powyższym kryterium, nie może przekroczyć w danej gminie 10% ogólnej liczby uczniów w klasach I-III szkół podstawowych, klasy III gimnazjum oraz uczniów szkół artystycznych z wyjątkiem szkół prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
• posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, dla uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, realizujących w roku szkolnym 2011/2012 obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w szkołach dla dzieci i młodzieży lub w ogólnokształcących szkołach muzycznych I stopnia, ogólnokształcących szkołach muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkołach sztuk pięknych, ogólnokształcących szkołach baletowych lub liceach plastycznych.
    W przypadku, kiedy uczeń spełnia więcej niż jedno z powyższych kryteriów do objęcia pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników - decyzję w sprawie jego wyboru pozostawia się wnioskodawcy. 
    Rodzice ucznia (prawni opiekunowie, rodzice zastępczy), a także nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba - za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych składa wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2011/2012.
    Do wniosku należy załączyć, w zależności od sytuacji zaświadczenia o wysokości dochodów, lub uzasadnienie wniosku (w przypadku ucznia, którego rodzina nie spełnia kryterium dochodowego, lecz znajduje się w trudnej sytuacji życiowej) lub orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną. 
    Pieniądze będą wypłacone po przedstawieniu dowodu zakupu podręczników, którym w przypadku zakupów indywidualnych jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna albo rodzica zastępczego, rachunek lub paragon.
    Szczegółowe informacje oraz wnioski są dostępne u dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym  2011/2012.

Wójt Gminy
/-/ Włodzimierz Fraszczyk

Załączniki

oswiadczenie o braku dochodu i zatrudnienia (11.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
W N I O S E K 2011 (22.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie o dochodach (16.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Na co może być przeznaczone stypendium szkolne (14.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie o szkole (13.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Elwira Nita
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Elwira Nita
Data wprowadzenia:2011-08-22 14:02:01
Opublikował:Elwira Nita
Data publikacji:2011-08-22 14:05:01
Ostatnia zmiana:2011-09-02 10:19:10
Ilość wyświetleń:2140

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij