Najpóźniej 27 lipca 2019 r. mikro i mali przedsiębiorcy, szpitale, jednostki sektora finansów publicznych oraz państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej muszą złożyć swoim dostawcom energii elektrycznej stosowne oświadczenie – jeżeli chcą nadal w 2019 r. korzystać z niższych taryf stawek za energię elektryczną. Jeżeli takie oświadczenie złożą, do końca roku będą mogli korzystać z ubiegłorocznych stawek cen za prąd.

W okresie styczeń-czerwiec 2019 r. przedsiębiorstwa energetyczne miały obowiązek stosować wobec swoich odbiorców końcowych ceny stosowane w 2018 r.

W nowelizacji ustawy, która zaczęła obowiązywać od 29 czerwca 2019 r. ustawodawca określił grupę odbiorców, która będzie mogła w okresie do końca 2019 r. nadal korzystać z niższych stawek prądu. Są to przede wszystkim odbiorcy pobierający energię na potrzeby gospodarstw domowych. Pozostałe podmioty, to:

  • mikro i mali przedsiębiorcy,
  • szpitale,
  • jednostki sektora finansów publicznych i
  • państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Pierwsza grupa odbiorców (gospodarstwa domowe) będzie uprawniona do korzystania z niższych stawek bez dodatkowych warunków. Pozostałe 4 grupy odbiorców, aby skorzystać z niższych stawek, muszą złożyć swoim dostawcom energii stosowne oświadczenie potwierdzające ich uprawnienia. Co istotne, oświadczenie to należy złożyć najpóźniej do 27 lipca 2019 r.

Podstawa prawna:

Ustawa z 13 czerwca 2019 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych – Dz.U. z 2019 r. poz. 1210

                                                                        Wójt Gminy Olszówka

                                                                          Włodzimierz Fraszczyk