Olszówka, dnia 11 lutego 2021 roku

RG.0002.24.2021

                                              

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r., poz. 713) zwołuję XXIV Sesję Rady Gminy Olszówka na dzień 23 lutego 2021 roku (wtorek) o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Olszówce.

Porządek obrad:

1.     Otwarcie Sesji.

2.     Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.     Przyjęcie protokołu z obrad XXIII Sesji Rady Gminy Olszówka.

4.     Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Olszówka.

5.     Interpelacje i zapytania.

6.     Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Olszówka na 2021 rok.

7.     Podjęcie uchwały zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszówka na lata 2021-2024.

8.     Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego.

9.     Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

10.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Pana Arkadiusza Rakoczego.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Pana Piotra Sterkowskiego.

13.  Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olszówka w 2021 roku.

14.  Wolne wnioski i zapytania.

15.  Zakończenie obrad.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Olszówka

/-/ Zbigniew Górecki