Olszówka, dn. 12.01.2021 r.

 

 

OKÓLNIK

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszówce informuje że:

 

-        od dnia 01 lutego 2021 r. można składać drogą elektroniczną wnioski na świadczenie wychowawcze 500+ za pośrednictwem stron empatia.mrpips.gov.pl oraz obywatel.gov.pl.a także poprzez bankowość elektroniczną i Platformę Usług Elektronicznych ZUS.

-        od dnia 01 kwietnia 2021 r.  przyjmowane będą wnioski na świadczenie wychowawcze 500 + w formie papierowej.

 

Wnioski na powyższe świadczenia powinny być uzupełnione w podstawowe dane (adres, numery PESEL, daty urodzenia, płeć oraz stan cywilny) oraz numer konta na które ma być przekazywane świadczenie.

 

W przypadku członków rodziny przebywających w celach zarobkowych poza granicami RP w części II wniosku „Pouczenia i Oświadczenia” w pkt. 2 należy zaznaczyć że przebywam lub członek mojej rodziny, przebywa poza granicami RP i uzupełnić dane członków twojej rodziny przebywających za granicą. Do wniosku należy dołączyć uzupełniony formularz dla potrzeb ustalenia ustawodawstwa państwa właściwego do wypłaty świadczeń oraz ewentualnie przetłumaczoną na język polski umowę o pracę.

 

Ponadto informujemy że zgodnie z zaleceniem Wydziału Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w przypadku, kiedy członek rodziny jest kierowcą międzynarodowym zatrudnionym przez polskiego pracodawcę organem właściwym do podjęcia decyzji w przedmiocie polskich świadczeń jest Wojewoda Wielkopolski we wniosku w części II  „Pouczenia i Oświadczenia” w pkt. 2 należy zaznaczyć że przebywam lub członek mojej rodziny, przebywa poza granicami RP i uzupełnić dane członków twojej rodziny przebywających za granicą. Do wniosku należy dołączyć uzupełniony formularz dla potrzeb ustalenia ustawodawstwa państwa właściwego do wypłaty świadczeń oraz zaświadczenie A1 wystawione przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 

Druki wniosków oraz formularzy wydawane będą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Olszówce od 22 marca 2021 r. oraz można je pobrać ze strony Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszówce pod adresem https://gopsolszowka.bip.gov.pl .

 

Dodatkowe informacje udzielane będą podczas wydawania wniosków oraz pod nr tel:

 

63/ 273 – 90 – 35

601 – 669 – 886.