Znak sprawy: GK.271.2.2.2020

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

dotyczące zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 EURO

 

 

1.      ZAMAWIAJĄCY:

GMINA OLSZÓWKA, Olszówka 15, 62-641 Olszówka 

tel. 63 261 76 11,  e-mail urzad.gminy@olszowka.org.pl

2.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszego postępowania jest:

 

Przebudowa drogi gminnej Nr G496040P w Ostrowie”

 

Przebudowa drogi dotyczy wykonania na odcinku 0,159 km dolnej i górnej warstwy podbudowy, a następnie warstwy jezdni z betonu asfaltowego, uzupełnienia poboczy, wykonania rurociągu pod zjazdem oraz ustawienia znaków drogowych. Szczegółowy opis zawiera załącznik Przedmiar robót.

 

3.      TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA – do dnia 18.12.2020 r.

4.      OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki:

1)       Posiadają uprawniania do wykonywania określonej w przedmiocie zamówienia działalności lub czynności.

2)       Posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3)       Wykonawca winien wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał dwie roboty budowlane w zakresie budowy/przebudowy dróg wraz ułożeniem nawierzchni bitumicznej o długości min. 200 mb. każda.

  

  Oferty złożone bez wymaganych załączników nie będą rozpatrywane. Załączniki określone we wzorze oferty.

 

5.      KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

Cena: 100%

6.      SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie z podaniem nazwy oferenta oraz dopiskiem: Przebudowa drogi gminnej Nr G496040P w Ostrowie”.

7.      MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę we formie pisemnej należy złożyć do dnia 26 listopada 2020 r. do godziny 900 w sekretariacie.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.11.2020 r. o godz. 915 na sali konferencyjnej.

 

8.      OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ - 14 dni.

9.      PRZEWIDYWANY TERMIN PODPISANIA UMOWYw 7 dniach od rozstrzygnięcia przetargu.

 

Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się z oferentami jest:

Karolina Zawadzka – tel. 63 261 76 17 

 

Olszówka, 18.11.2020. r.

 

 

Wójt Gminy Olszówka

/-/ Włodzimierz Fraszczyk

 

Załączniki:

1.   Przedmiar robót

2.   Wzór oferty