INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

  

1.

Zamawiający

Gmina Olszówka

Olszówka 15

62-641 Olszówka

REGON     311 019 289               NIP   666 20 02 107

Telefon      63 261 76 11             

e-mail:       urzad.gminy@olszowka.org.pl

2.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1.400.000,00 zł”

3.

Kwota brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

103.423,00 zł

4.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 03.11.2020. o godz. 10:15.

Wpłynęły oferty:

Nr

Nazwa Wykonawcy

Cena brutto zł

Nr 1

Bank Spółdzielczy w Kłodawie, ul. Krępa 2,

62-650 Kłodawa

 

103.726,36

 

Wybrano ofertę nr 1 Bank Spółdzielczy w Kłodawie, ul Krępa 2, 62-650 Kłodawa.

Jedyna oferta którą złożono spełniająca warunki określone przez Zamawiającego

 

 

 Olszówka, dn. 16.11.2020 r.

 

 

 

Wójt Gminy Olszówka

/-/ Włodzimierz Fraszczyk