OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

dotyczące zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości

kwoty 30 000 EURO

 

 

1.    GMINA OLSZÓWKA, Olszówka 15, 62-641 Olszówka 

tel. 63/26-17-611, e-mail urzad.gminy@olszowka.org.pl

2.    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszego postępowania jest zadanie: na usługi remontowe pn.

Kompleks sportowo – rekreacyjny – remont trybun wg przedmiaru robót (załącznik nr 2)

3.    TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 30.11.2020 r.

4.    OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki:

a)   Posiadają uprawniania do wykonywania określonej w przedmiocie zamówienia działalności lub czynności.

b)   Posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

c)    Złożą ofertę wraz z kosztorysem ofertowym (zgodnie z przedmiarem robót)

 

5.    KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

Cena: 100 %

6.    MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty w formie papierowej lub elektronicznie z kwalifikowanym podpisem należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Olszówce, Olszówka 15, 62-641 Olszówka do dnia 09.10.2020 do godz. 10.00 i opisać:

Oferta na ,,Kompleks sportowo – rekreacyjny – remont trybun” Nie otwierać przed 9 października 2020 r. godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi o godz. 10.15

7.    PRZEWIDYWANY TERMIN PODPISANIA UMOWY

 Urząd Gminy w Olszówce do dnia 21.10.2020 r.

8.    OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI

Karolina Helińska pok. nr 1 tel. 63/26-17-629

 

 

 

Olszówka, dn. 30.09.2020r.

 

 

Wójt Gminy Olszówka

/-/Włodzimierz Fraszczyk

 

 

 

 

Załączniki:

1.    Wzór oferty

2.    Przedmiar robót do wyceny dla oferentów