Ogłoszenie nr 590531-N-2020 z dnia 2020-09-29 r.

 


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Gmina Olszówka: Przebudowa dróg gminnych.

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

I.1) NAZWA I ADRES: Gmina Olszówka, krajowy numer identyfikacyjny 54932900000000, ul. Olszówka  15 , 62-641  Olszówka, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 632 739 010, e-mail rlawniczak@olszowka.org.pl
Adres strony internetowej (URL): www.olszowka.bip.net.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak; www.olszowka.bip.net.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak
Inny sposób: drogą pocztową, kurierem lub osobiście.
Adres: Urząd Gminy w Olszówce; Olszówka 15, 62-641 Olszówka
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg gminnych.
Numer referencyjny: 271.1.4.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zakres robót obejmuje:

- roboty pomiarowe – wytyczenie projektowanej drogi

- profilowanie istniejącej nawierzchni

- ścięcie darniny z poboczy

- wyrównanie istniejącej nawierzchni

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

- uzupełnienie poboczy

- odwodnienie

- oznakowanie pionowe i poziome

Szczegółowy zakres robót  zawiera Załącznik SIWZ nr 3.1; 3.2 i nr 4.1;4.2

II.5) Główny kod CPV: 45233140-2
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45233220-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:  lub zakończenia: 2020.12.11
II.9) Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową do wykonania zamówienia w wysokości co najmniej 500 000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
a) wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał dwie roboty  budowlane w zakresie budowy/przebudowy dróg wraz ułożeniem  nawierzchni bitumicznej, o długości łącznej min. 1000 m  i wartości przynajmniej 500.000,00 zł brutto.

b) dysponować osobą zdolną do realizacji zamówienia ( kierownik budowy), która posiada uprawnienia w specjalności inżynieryjnej drogowej do kierowania robotami;

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
-wykaz wykonanych robót budowlanych wraz załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do formularza ofertowego;

- wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, - zgodnie z Załącznikiem nr 3 do formularza ofertowego.

-informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

ewentualne pełnomocnictwa, zobowiązania podmiotu trzeciego

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak
Informacja na temat wadium -  5.000,00 zł (słownie:  pięć tysięcy złotych)  

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna : Nie

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

okres rękojmi i gwarancji

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
IV.4) Licytacja elektroniczna    Nie

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

dopuszczają  możliwość zmian terminu wykonania umowy  w wypadku realizacji dodatkowych robót budowlanych, wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych (spadek dziennej temperatury w ciągu 7 dni  poniżej -5oC w miesiącach październik – listopad- grudzień i marzec-kwiecień, lub długotrwałe, ponadnormatywne  opady deszczu uniemożliwiające prowadzenie prac budowlanych przez co najmniej 7 kolejnych dni), okoliczności związanych z wystąpieniem możliwości zagrożenia wirusem COVID-19 na terenie realizacji robót, lub wystąpienia ogniska choroby w firmie Wykonawcy.

Szczegółowy ewentualny zakres zmian umowy określony został w § 12  Projektu  umowy (Załącznik SIWZ Nr 2)

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020.10.14, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

                                                                                                                           Wójt Gminy Olszówka

                                                                                                                         /-/Włodzimierz Fraszczyk

Załączniki

SIWZ (3.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik SIWZ Nr 1 formularz ofertowy (45.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik SIWZ Nr 2 projekt umowy (301.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik SIWZ Nr 3.1_przedmiar (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik SIWZ Nr 3.2_przedmiar (1006.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik SIWZ Nr 4.1_Przebudowa drogi gminnej nr G496028P w Mniewie (44.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik SIWZ Nr 4.2_przebudowa drogi gminnej w Przybyszewie (49.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Rafał Ławniczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Karina Matczak
Data wprowadzenia:2020-09-29 15:11:32
Opublikował:Karina Matczak
Data publikacji:2020-09-29 15:26:00
Ostatnia zmiana:2020-09-29 15:43:08
Ilość wyświetleń:111