Olszówka, dnia 11 sierpnia 2020 r.

 

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych na obszarze gminy Olszówka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

               

        Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zmianami), art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zmianami) oraz uchwały Nr XXXIX/223/2018 Rady Gminy Olszówka z dnia 23 kwietnia 2018 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych na obszarze gminy Olszówka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 18 sierpnia 2020 r. do 10 września 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Olszówka 15, 62-641 Olszówka, w godzinach pracy Urzędu.

        Przedmiotem sporządzenia niniejszego planu miejscowego jest określenie zasad zagospodarowania i zabudowy wybranych terenów położonych w obrębie Dębowiczki, Drzewce, Głębokie, Grabina, Łubianka, Mniewo, Olszówka, Tomaszew i Zawadka na obszarze gminy Olszówka.

        Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu
7 września 2020 r. w sali narad Urzędu Gminy Olszówka, Olszówka 15, 62-641 Olszówka, o godz. 14:30.

        Zgodnie z art. 17 pkt 11 osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu miejscowego. Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, oraz ustnie do protokołu, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, na adres Urzędu Gminy Olszówka, Olszówka 15, 62-641 Olszówka (e-mail: urząd.gminy@olszowka.org.pl) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 września 2020 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Olszówka.

 

 

Wójt Gminy Olszówka

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe podawane są w celu składania uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane do archiwum w Urzędzie Gminy Olszówka jako dokumenty kategorii „A”, zgodnie z przepisami dot. archiwizacji dokumentów

Administratorem podanych danych osobowych jest Wójt Gminy Olszówka, z siedzibą: Olszówka 15, 62-641 Olszówka

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, niepodanie danych osobowych skutkuje pozostawieniem uwagi bez rozpoznania,

Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zmianami),

Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania podanych danych osobowych, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę,

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Olszówka: e-mail: rodo@prosysko.pl