Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy:

 pracownika socjalnego

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Olszówce

 

1.Nazwa i adres jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

W Olszówce

Olszówka 15

62-641 Olszówka

 

Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę

 Wymiar etatu: 1

 

2.Wymagania niezbędne na stanowisku:

1)     obywatelstwo polskie;

2)     pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3)     stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku;

4)     Nieposzlakowana opinia;

5)     Kandydat/kandydatka nie może być skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6)     Posiada wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej 9 Dz. U. 2019, poz.1507), tj. spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:

1)     posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

2)     ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;

3)     do dnia 31grudnia 2013r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

a.    pedagogika,

b.   pedagogika specjalna,

c.    politologia,

d.   polityka społeczna,

e.    psychologia,

f.     socjologia,

g.   nauki o rodzinie.

7)     umiejętność zastosowania i interpretacji przepisów prawa z zakresu ustaw:

-       pomocy społecznej;

-       kodeksu postępowania administracyjnego;

-       ochronie zdrowia psychicznego;

-       przeciwdziałaniu przemocy;

-       wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

-       wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

-       innych ustaw i rozporządzeń związanych z realizacją zadań pomocy społecznej.

 

3.Wymagania dodatkowe:

 

1)     znajomość programów komputerowych (Windows, Pakiet MS Office), programu do obsługi świadczeń pomocy społecznej "POMOST";

2)     doświadczenie zawodowe na stanowisku pracownika socjalnego - co najmniej 1 roczny staż pracy w zawodzie pracownika socjalnego;

3)     umiejętność sprawnej i efektywnej organizacji pracy;

4)     umiejętność pracy w zespole;

5)     komunikatywność, dokładność, sumienność, rzetelność, terminowość, umiejętność prowadzenia pracy z klientem, odporność na sytuacje stresowe.

6)     znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z instytucjami działającymi w obszarze pomocy społecznej,

7)     samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,

8)     umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną i  przestrzegania tajemnicy służbowej,

9)     Prawo jazdy kat. B,

 

4.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)     prowadzenie pracy socjalnej z użyciem kontraktu socjalnego;

2)     dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;

3)     udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;

4)     pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;

5)     udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;

6)     pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;

7)     współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;

8)     inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;

9)     współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.

10) sporządzanie pism urzędowych, sprawozdań z pomocy społecznej; przeprowadzanie wywiadów środowiskowych;

11) wprowadzanie i aktualizacja wywiadów środowiskowych do systemu POMOST,

12) przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych;

13) podejmowanie wszelkich czynności związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, w szczególności prowadzenie grup roboczych w związku z realizacją procedury Niebieskich kart,

14) wspieranie rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, w tym współpraca z asystentem rodziny,

15) organizowanie usług opiekuńczych dla podopiecznych GOPS, współpraca z opiekunkami świadczącymi usługi opiekuńcze, prowadzenie ewidencji i rozliczeń usług opiekuńczych;

16) prowadzenie niezbędnych statystyk, gromadzenie danych;

17) archiwizacja dokumentów.

 

5.Warunki pracy:

 

1)     praca w pełnym wymiarze czasu pracy;

2)     przewidywany termin zatrudnienia kwiecień 2020 roku;

3)     miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszówce oraz teren Gminy Olszówka

4)     w miesiącu styczniu 2020 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych   w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Olszówce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowe     i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi 0 %.

 6. Postępowanie rekrutacyjne:

    Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania rekrutacyjnego:

Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej,

Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszówce , Olszówka 15 i dokonanie wyboru pracownika na jej podstawie.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

 

7.Wymagane dokumenty:

1)     kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - wzór kwestionariusza dostępny na stronie BIP Urzędu Gminy w Olszówce,

2)     życiorys – curriculum vitae;

3)     list motywacyjny;

4)     kserokopia świadectw pracy;

5)     kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie;

6)     kserokopia dokumentów potwierdzających umiejętności i kwalifikacje;

7)     oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych;

8)     oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;

9)     oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na danym stanowisku;

10) podpisana klauzula informacyjna do stosowania przy rekrutacji pracowników dostępna na stronie: " Zgodnie z art.6 ust.1, lit. a ogólnego Rozporządzenia  O Ochronie Danych Osobowych Europejskiej Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. " wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji"

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście  w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszówce, pokój nr 5, albo listownie na adres Ośrodka z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko pracownika socjalnego” w terminie do dnia 28 lutego 2020 roku do godziny 1400.

 

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie do Ośrodka nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu  Informacji Publicznej w Urzędzie Gminy Olszówka oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Ośrodka.

 

 

Olszówka, dnia 12 luty 2020 r.

Kierownik GOPS

/-/Elżbieta Sosnowska