Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Olszówce

Kolorowy pasek

 

Ogłoszenie nr 573059-N-2019 z dnia 2019-07-12 r.

Gmina Olszówka: Utworzenie Otwartych Stref Aktywności

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej    Nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olszówka, krajowy numer identyfikacyjny 54932900000000, ul. Olszówka  15 , 62-641  Olszówka, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 632 739 010, e-mail rlawniczak@olszowka.org.pl, faks 632 739 030.
Adres strony internetowej (URL): www.olszowka.bip.net.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak                           www.olszowka.bip.net.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak
Inny sposób: drogą pocztową, kurierem lub osobiście.
Adres: Urząd Gminy w Olszówce; Olszówka 15, 62-641 Olszówka
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utworzenie Otwartych Stref Aktywności
Numer referencyjny: 271.1.4.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 2
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część1. Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Głębokie: Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych- chodniki m2 90,600;Roboty budowlane w zakresie parków rozrywki- wyposażenie (zestawy typu Birgacz; Wioślarz; Twister; Wahadło; Orbitek; Prasa nożna; Steper; Wyciskacz siedząc; Podciąg nóg; Koło Tai-chi duże) Zagospodarowanie terenu - zieleń. Część 2. Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Złota: Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych- chodniki m2 48,200, Roboty budowlane w zakresie parków rozrywki- wyposażenie (zestawy typu Birgacz; Wioślarz; Twister; Wahadło; Orbitek; Prasa nożna; Steper; Wyciskacz siedząc; Podciąg nóg; Koło Tai-chi duże), Zagospodarowanie terenu – zieleń.
II.5) Główny kod CPV: 45212140-9
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45233161-5

45212130-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: data zakończenia: 2019-09-30
II.9) Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Określenie warunków:
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna. Określenie warunków:
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa. Określenie warunków: wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał roboty budowlane w zakresie budowy/przebudowy „obiektów rekreacyjnych” minimum 2 obiekty o wartości brutto 100.000,00 zł.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 ustawy – zgodnie z Załącznikiem nr 1b do formularza ofertowego

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykaz wykonanych robót budowlanych wraz załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do formularza ofertowego
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

ewentualne pełnomocnictwa, zobowiązania podmiotu trzeciego, umowy np. konsorcjum

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak
Informacja na temat wadium część nr 1 - 1.000,00 zł; część nr 2 - 1.000,00 zł; Łącznie - 2.000,00 zł
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

okres rekojmi i gwarancji

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.4) Licytacja elektroniczna NIE

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Szczegółowy ewentualny zakres zmian umowy określony został w § 12 Projektu umowy, który stanowi Załącznik SIWZ Nr 2.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-07-29, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:


ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Część nr:

1

Nazwa:

Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Głębokie

 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych- chodniki m2 90,600; Roboty budowlane w zakresie parków rozrywki- wyposażenie (zestawy typu Birgacz; Wioślarz; Twister; Wahadło; Orbitek; Prasa nożna; Steper; Wyciskacz siedząc; Podciąg nóg; Koło Tai-chi duże); Zagospodarowanie terenu - zieleń
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45212140-9, 45233161-5, 45212130-6
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
4) Czas trwania lub termin wykonania:
data zakończenia: 2019-09-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

okres rękojmi i gwarancji

40,00

 

Część nr:

2

Nazwa:

Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Złota

 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych- chodniki m2 48,200 : Roboty budowlane w zakresie parków rozrywki- wyposażenie (zestawy typu Birgacz; Wioślarz; Twister; Wahadło; Orbitek; Prasa nożna; Steper; Wyciskacz siedząc; Podciąg nóg; Koło Tai-chi duże); Zagospodarowanie terenu – zieleń.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45212140-9, 45233161-5, 45212130-6
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
4) Czas trwania lub termin wykonania:
data zakończenia: 2019-09-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

okres rękojmi i gwarancji

40,00

 

 

Wójt Gminy Olszówka

/-/Włodzimierz Fraszczyk

 

Załączniki

SIWZ (9.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik SIWZ Nr 1_formularz ofertowy (65kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik SIWZ Nr 2_projekt umowy (5.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik SIWZ Nr 3.1_przedmiar (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik SIWZ Nr 3.2_ przedmiar (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik SIWZ Nr 4.1_dokumentacja OSA Głębokie (4.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik SIWZ Nr 4.1a_SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA (293.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik SIWZ Nr 4.2_dokumentacja OSA Złota (10.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik SIWZ Nr 4.2a_SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 2 (264.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Rafał Ławniczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Karina Matczak
Data wprowadzenia:2019-07-12 14:38:16
Opublikował:Karina Matczak
Data publikacji:2019-07-12 14:48:35
Ostatnia zmiana:2019-07-12 14:48:53
Ilość wyświetleń:317

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij