Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Olszówce

 

Adres:

Urząd Gminy w Olszówce

Olszówka 15

62-641 Olszówka

pow. kolski, woj. Wielkopolskie

 

Kontakt:

tel. (63) 26-17-611, 27-39-010 wew. 29

kom. 601-051-360

fax (63) 27-39-030

e-mail: urzad.gminy@olszowka.org.pl

 

Czas pracy komisji

Posiedzenia  wszystkich członków komisji odbywają się raz w miesiącu.

Dyżur członka komisji od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30  do  15:30,  pokój nr 1

 

Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

 

Przewodniczący

Małgorzata Radoszewska

Sekretarz

Karolina Helińska

Członek

Grażyna Batorowicz

Członek

Jadwiga Batorowicz

Członek

Krzysztof Cieślak

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Olszówce została powołana na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 

Do zadań własnych gminy należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu. W szczególności zadania te obejmują:

1)      zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu;

2)      udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;

3)      prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;

4)      wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych;

5)      podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;

6)      wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

 

Realizacja zadań prowadzona jest w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych uchwalanego corocznie przez Radę Gminy Olszówka.