Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Olszówce

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym: "Zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu Odkrywcy nowych możliwości w Gminie Olszówka"

 

Ogłoszenie nr           511616-N-2019 z dnia 2019-02-07 r.

Gmina Olszówka: Zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu Odkrywcy nowych możliwości w Gminie Olszówka.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak

Nazwa projektu lub programu
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olszówka, krajowy numer identyfikacyjny 54932900000, ul. Olszówka  15 , 62641   Olszówka, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 632 739 010, e-mail rlawniczak@olszowka.org.pl, faks 632 739 030.
Adres strony internetowej (URL): www.olszowka.bip.net.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia           Tak     www.olszowka.bip.net.pl                 
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie Nie
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak
Inny sposób: drogą pocztową, kurierem lub osobiście.
Adres:
Urząd Gminy w Olszówce; Olszówka 15, 62-641 Olszówka
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu Odkrywcy nowych możliwości w Gminie Olszówka.
Numer referencyjny: 271.3.2.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 4
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część Nr 1;2;3 – zakup pomocy dydaktycznych - pomoce dydaktyczne, zabawki, artykuły plastyczne , zgodnie z wyszczególnieniem w Załącznikach SIWZ Nr 3.1 – 3.3 Dostawa pomocy dydaktycznych zgodnie z miejscem przeznaczenia określonym w załączniku. Wszystkie produkty będące przedmiotem zamówienia muszą być wyrobami fabrycznie nowymi, nieużywanymi (zapakowane w oryginalne opakowania, bez oznak otwierania). Część Nr 4 - zakup sprzętu elektronicznego i komputera wraz z oprogramowaniem, określony w Załączniku SIWZ Nr 3.4 Dostawa sprzętu elektronicznego zgodnie z miejscem przeznaczenia określonym w załączniku. Dostarczony sprzęt i urządzenia należy zamontować w pomieszczeniach poszczególnych szkół. Wszystkie produkty będące przedmiotem zamówienia muszą być wyrobami fabrycznie nowymi, nieużywanymi (zapakowane w oryginalne opakowania, bez oznak otwierania).
II.5) Główny kod CPV: 39162100-6
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

30236000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:   lub dniach: maksymalnie 42 dni
II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej jedno zadanie polegające na dostawie/usłudze pomocy dydaktycznych lub multimedialnych o wartości brutto minimum 25.000,00 zł.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie – zgodnie z Załącznikiem nr 1b do formularza ofertowego

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonanych dostaw/usług przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest w tym okresie, w zakresie dostaw/usług pomocy dydaktycznych lub multimedialnych z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – do złożenia wg formularza stanowiącego Załącznik nr 2 do oferty;

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

kalkulacje kosztowe wg. Załączników SIWZ Nr 3...; ewentualne pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

Termin realizacji

40,00


V.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.4) Licytacja elektroniczna
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-02-15, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:


ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Część nr:

1

Nazwa:

Dostawa pomocy dydaktycznych dla potrzeb uczniów Szkoły Podstawowej w Głębokiem

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (pomoce dydaktyczne, zabawki, artykuły plastyczne , zgodnie z wyszczególnieniem w Załącznikach SIWZ Nr 3.1
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 21
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

Termin realizacji

40,00

 

 

Część nr:

2

Nazwa:

Dostawa pomocy dydaktycznych dla potrzeb uczniów Szkoły Podstawowej w Łubiance.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia: pomoce dydaktyczne, zabawki, artykuły plastyczne , zgodnie z wyszczególnieniem w Załącznikach SIWZ Nr 3.2
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 21
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

Termin realizacji

40,00

 

 

Część nr:

3

Nazwa:

Dostawa pomocy dydaktycznych dla potrzeb uczniów Szkoły Podstawowej w Ponętowie Górnym Drugim

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia: pomoce dydaktyczne, zabawki, artykuły plastyczne , zgodnie z wyszczególnieniem w Załącznikach SIWZ Nr 3.3
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 21
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

Termin realizacji

40,00

 

 

Część nr:

4

Nazwa:

Dostawa sprzętu elektronicznego dla potrzeb uczniów Szkół Podstawowych w Gminie Olszówka

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia: zakup sprzętu elektronicznego i komputera wraz z oprogramowaniem, określony w Załączniku SIWZ Nr 3.4
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30236000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia:
4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 14
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

Termin realizacji

40,00

 

 

Wójt Gminy Olszówka

/-/ Włodzimierz Fraszczyk

 

Załączniki

SIWZ (807.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik SIWZ Nr 3.1 _część Nr 1_Dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Głębokiem (423.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik SIWZ Nr 3.2 _część Nr 2_Dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Łubiance (461.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik SIWZ Nr 3.3 _część Nr 3_Dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Ponętowie Górnym Drugim (411.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik SIWZ Nr 3.4 _część Nr 4_Dostawa sprzetu elektronicznego do Szkół Podstawowych (81.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik SIWZ Nr 1_formularz ofertowy (136.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik SIWZ Nr 2_projekt umowy (291.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik SIWZ nr 4_Poglądowe zestawienie wraz z opisem pomocy dydaktycznych (3.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Rafał Ławniczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Karina Matczak
Data wprowadzenia:2019-02-07 14:20:06
Opublikował:Karina Matczak
Data publikacji:2019-02-07 14:28:52
Ostatnia zmiana:2019-02-07 14:28:54
Ilość wyświetleń:414

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij