RADNI RADY GMINY OLSZÓWKA - KADENCJA VIII (2018-2023)
 
 

IMIĘ I NAZWISKO

FUNKCJA

ADRES

NR TEL.

Zbigniew Górecki

Przewodniczący

Głębokie 48

62-641 Olszówka

63/ 273 91 83

693 147 164

Krystyna Czupryńska

Wiceprzewodnicząca

Adamin 2

62-641 Olszówka

63/ 263 91 42

696 664 351

Stanisława Styga

Wiceprzewodnicząca

Ponętów Górny Drugi 73/6

62-641 Olszówka

668 385 239

 

Dorota Paluszkiewicz

Radna

Młynik 23

62-641 Olszówka

63/ 263 97 12

669 196 843

Dariusz Pacholczyk

Radny

Tomaszew 36

62-641 Olszówka

506 019 737

Teresa Augustyniak

Radna

Krzewata 77

62-641 Olszówka

517 520 878

Anna Czajkowska

Radna

Złota 49

62-641 Olszówka

663 360 585

 

Włodzimierz Kowalewski

Radny

Ostrów 54

62-641 Olszówka

63/ 273 99 83

605 286 194

Adam Lechowski

Radny

Olszówka 16

62-641 Olszówka

695 539 006

Adam Borowski

Radny

Grabina 15

62-641 Olszówka

63/273 90 40

Adam Domowicz

Radny

Ponętów Górny Pierwszy 24

62-641 Olszówka

63/ 273 93 42

797 915 501

Wiesław Olejniczak

Radny

Mniewo 62

62-641 Olszówka

63/ 263 97 34

785 242 326

Julian Czerwczak

Radny

Przybyszew 14

62-641 Olszówka

726 423 131

 

Marzena Wieczorek

Radna

Ponętów Górny Drugi 29

62-641 Olszówka

721 099 806

Paweł Urbaniak

Radny

Drzewce 11

62-641 Olszówka

721 427 324

 

 

 

STAŁE KOMISJE RADY GMINY

 

KOMISJA REWIZYJNA

Pacholczyk Dariusz

Przewodniczący

Olejniczak Wiesław

Członek

Domowicz Adam

Członek

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

Kowalewski Włodzimierz

Przewodniczący

Domowicz Adam

Członek

Czerwczak Julian

Członek

KOMISJA DO SPRAW BUDŻETU I FINANSÓW

Augustyniak Teresa

Przewodnicząca

Wieczorek Marzena

Członek

Czerwczak Julian

Członek

KOMISJA DO SPRAW SAMORZĄDU, DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ,

PRAWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

Czajkowska Anna

Przewodnicząca

Kowalewski Włodzimierz

Członek

Urbaniak Paweł

Członek

KOMISJA DO SPRAW ROLNICTWA, ROZWOJU GOSPODARCZEGO

I PRZESTRZENNEGO, GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

Paluszkiewicz Dorota

Przewodnicząca

Czupryńska Krystyna

Członek

Borowski Adam

Członek

KOMISJA DO SPRAW OŚWIATY I KULTURY, OCHRONY ZDROWIA

I POMOCY SPOŁECZNEJ

Lechowski Adam

Przewodniczący

Styga Stanisława

Członek

Górecki Zbigniew

Członek

 

 

 

  Do zadań stałych komisji Rady należą w szczególności:

1)      stała praca w zakresie spraw, dla których komisja została powołana,

2)      kontrola Wójta i jednostek organizacyjnych gminy w zakresie kompetencji danej komisji,

3)      opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez radę, Wójta oraz spraw przedkładanych przez członków komisji,

4)      występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,

5)      kontrola wykonywania uchwał Rady w zakresie kompetencji danej komisji,

6)      badanie terminowości załatwiania przez Wójta i administrację samorządową postulatów, wniosków i skarg mieszkańców w zakresie kompetencji danej komisji, badanie rzetelności informacji i sprawozdań składanych przez Wójta i administrację samorządową w zakresie kompetencji danej komisji